Forslag til endring av forurensningsloven § 78

Sendt: 04.02.2019

Adressat: Klima- og miljødepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 18.12.2018 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for klima- og miljørett. Lovutvalget består av Arne Oftedal (leder), Cathrine Aulie, Morten H. Berger, Aksel Erik Hillestad, Liv Monica Stubholt og Elisabeth Voldsund.

2. Sakens bakgrunn

 I forbindelse med Miljødirektoratets høring mellom 8. desember 2017 til 8. mars 2018 av forslag til endringer i forurensningsloven og produktkontrolloven m.m. for å heve strafferammer og innføre overtredelsesgebyr, ble det mottatt høringsinnspill fra Økokrim om at det i tillegg bør gjøres en endring av forurensningsloven § 78 andre ledd andre straffalternativ for at den høyeste strafferammen på 5 år også skal kunne brukes ved overtredelser som medfører skade på miljøet. Dette er et helt nytt forslag som vil supplere styrkingen av straffehjemmelen i forurensningsloven. Klima- og miljødepartementet har derfor sendt forslaget på ny høring.

Ved forrige høring omtalt ovenfor, ble det blant annet foreslått å heve strafferammene i forurensningsloven. Den alminnelige strafferammen i forurensningsloven ble foreslått hevet fra 3 måneder til 1 år. Strafferammen ved skjerpende omstendigheter etter forurensningsloven § 78 andre ledd første alternativ ble foreslått hevet fra 2 til 3 år. Advokatforeningen gikk imot forslagene.

Klima- og miljødepartementet foreslår nå at skade på miljø innlemmes i femårsstraffealternativet i forurensningsloven § 78 andre ledd andre straffalternativ. Forslaget til lovendring i forurensningsloven § 78 andre ledd lyder som følger:

«Har overtredelsen voldt fare for stor skade eller ulempe, eller det forøvrig foreligger skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil 2 år anvendes. Dersom overtredelsen har voldt fare for alvorlig eller irreversibel skade på biologisk mangfold eller fare for menneskers liv eller helbred, kan fengsel inntil 5 år anvendes."

3. Merknader til forslaget

 Begrunnelsen for forslaget om å innlemme skade på miljø i femårsalternativet i forurensningsloven § 78 andre ledd andre straffalternativ er blant annet at det vil synliggjøre den vekt en legger på miljøverdier som loven skal verne. Videre er det i høringsbrevet side 1 pekt på at:

«Den øverste strafferammen i forurensningsloven på 5 år er knyttet til at "overtredelsen har voldt fare for menneskers liv eller helbred". Klima- og miljødepartementet mener det er gode grunner for at den øverste strafferammen også bør kunne anvendes ved overtredelser som medfører skade på miljø. De fleste tilfeller av forurensning rammer naturen, ikke mennesker, i hvert fall ikke så direkte som «fare for menneskers liv eller helbred» -vilkåret krever».

Departementet viser til at det per i dag ikke noe alternativ for alle sakene som i alvorsgrad ligger mellom 2 og 15 års strafferamme og at forslaget til endring i femårsstraffealternativet vil gi påtalemyndighetene et nytt alternativ til å kunne avstemme straffereaksjon etter alvorligheten.

Klima- og miljødepartementet har i høringsbrevet på side 2 fremholdt at de alvorligste tilfellene som i dag omfattes av alternativet «stor skade» i § 78 annet ledd, vil få et skjerpet straffalternativ i nytt annet punktum. Forslaget innebærer at det må trekkes en grense mellom «stor skade» og «alvorlig eller irreversibel skade på biologisk mangfold». Forslaget er ment å gi påtalemyndighetene og domstolene et nytt alternativ mellom 2 års strafferamme og 15 års strafferamme for miljøskadesakene. For de aller groveste overtredelsene vil generalklausulen i strl. § 240 første ledd bokstav a) fremdeles være aktuell, jf. at bestemmelsen opererer med et skjerpet skyldkrav (fortsett eller grov uaktsomhet).

I høringsbrevet på side 2 er det vist til følgende:

«Som redegjort for i Miljødirektoratets høring av lovforslag om å heve strafferammene så har det skjedd en utvikling i synet på behovet for strenge reaksjoner i saker om miljøkriminalitet. Det har blant annet kommet til uttrykk gjennom vedtakelsen av generalklausulen mot alvorlig miljøkriminalitet i straffeloven § 240. Klima- og miljødepartementet mener det høyeste straffalternativet i forurensningsloven i likhet med generalklausulen i straffeloven bør være anvendelig ved overtredelser til skade på miljø.»

 Advokatforeningen deler klima- og miljødepartementets syn på viktigheten av å bekjempe miljøkriminalitet. Advokatforeningen er i utgangspunktet enig i at spennet mellom 2 og 15 års strafferamme er forholdsvis stort, og at det derfor kan være hensiktsmessig å innføre en bestemmelse som fanger opp overtredelser med alvorlighet mellom «stor skade», jf. forurensningsloven § 78 andre ledd første punktum og straffeloven § 240 første ledd bokstav a). Advokatforeningen mener likevel at dette ikke er tilstrekkelig begrunnelse for forslaget.

Etter Advokatforeningens syn gir ikke høringsbrevet noen klar begrunnelse for å innføre et skjerpet straffalternativ i form av at den øverste strafferammen også kan anvendes ved overtredelser som medfører skade på miljø. Bruken av strengere straffer forutsetter, etter Advokatforeningens syn, en særskilt begrunnelse som viser at straffen vil ha den tilsiktede allmenn- og/eller individualpreventive effekt. Det vises til Advokatforeningens høringsuttalelse for forslagene om blant annet forhøyet strafferamme nevnt innledningsvis, hvor det er redegjort nærmere for dette standpunktet.

Videre viser Advokatforeningen til at det tidligere lovforslaget introduserer et nytt reaksjonssystem med hjemmel for administrativt ilagte overtredelsesgebyrer. Etter Advokatforeningens syn er det usikkert om en innlemmelse av skade på miljø i den strengere bestemmelsen i forurensningsloven § 78 andre ledd vil ha noen preventiv effekt ved siden av innføringen av overtredelsesgebyr.

Advokatforeningen er av den oppfatning at behovet for å innlemme overtredelser som volder «fare for alvorlig eller irreversibel skade på biologisk mangfold» i den forhøyede strafferammen på 5 år bør utredes nærmere når virkningene av innføring av bestemmelsen om overtredelsesgebyr foreligger.

4. Avslutning/oppsummering

 I stedet for å innlemme overtredelser som volder «fare for alvorlig eller irreversibel skade på biologisk mangfold» i den forhøyede strafferammen på 5 år, mener Advokatforeningen at en først bør evaluere hvorvidt det administrative sanksjonssystemet som foreslås innført, gir tilstrekkelig preventiv effekt.

 

Vennlig hilsen

 

Jens Johan Hjort                                                                                 Merete Smith
leder                                                                                                   generalsekretær