Enpersonsutredning om formuerettslige lovvalgsregler

Sendt: 17.01.2019

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 2.10.2018 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for forsikringsrett og lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring. Lovutvalget for forsikringsrett består av Han Kenneth Viga-Gerhardsen (leder), Anette Cecilie Kjørrefjord Eckhoff, Frithjof Herlofsen, Sven Iver Steen og Toralf Wågheim. Lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring består av Henrik Hagberg (leder), Nina Hanevold-Sandvik, Oddbjørn Slinning, Anders Svinø og Mats Erik Sæther.

2. Sakens bakgrunn

Justis- og beredskapsdepartementet ("departementet") har i brev av 4. april 2017 anmodet Professor Guiditta Cordero-Moss ("Professor Cordero-Moss") å utrede behovet for å lovfeste regler om lovvalg for forpliktelser i og utenfor kontrakt, samt vurdere behovet for å tilpasse reglene til løsningene i Roma I- og Roma II-forordningene. Utredning ble overlevert den 2. juni 2018 ("utredningen").

Professor Cordero-Moss foreslår at det vedtas en ny lov – Lov om lovvalg for forpliktelser som springer ut av kontrakt og forpliktelser utenfor kontrakt ("Lovvalgsloven"). I utredningen er inntatt et utkast til slik lov, samt Professor Cordero-Moss' kommentar til hver enkelt bestemmelse.

3. Advokatforeningens kommentarer

3.1 Utredningen og ordlyden i forslaget til Lovvalgsloven

Advokatforeningen synes det er gjort et grundig og godt arbeid av Professor Cordero-Moss med å få oversikt over aktuelle lovvalgsregler av relevans for norsk rett.

Advokatforeningen støtter Professor Cordero-Moss forslag om å lovfeste lovvalgsreglene, samt at det tas utgangspunkt i reglene slik de fremkommer av Roma I og Roma II- forordningene og Solvency II direktivet, med særtilpasninger der hvor dette er nødvendig eller hensiktsmessig.

Reglene om lovvalg er kompliserte og det brukes begreper som ikke anvendes i andre norske lover. Det brukes også teknikker som er fremmed norsk lovgiverteknikk. Hvis det skal være til hjelp med en norsk lovvalgslov, mener Advokatforeningen at loven må bygges opp slik at det for en norsk bruker blir enklere å forstå reglene enn om brukeren leser primærkildene. Advokatforeningen leser utredningen slik at dette også har vært meningen, men det benyttes likevel flere begrep i lovutkastet som ikke er forklart andre steder i lovutkastet, slik som eksempelvis "foretas et lovvalg", "underlagt retten", "partsautonomi" og "kollektiv arbeidskamp".

Advokatforeningen ser også at det enkelte steder er foreslått forenklinger av opprinnelig ordlyd i forordninger og direktiv, mens det andre steder er inntatt en ren oversettelse av opprinnelig ordlyd. Der hvor det siste er valgt, mener Advokatforeningen at lovutkastet flere steder ved sin ordlyd blir særlig vanskelig å forstå. Riktignok er den opprinnelige ordlyd fra forordningene eller direktivet også komplisert skrevet, men Advokatforeningen mener at dette tilsier enda mer at den norske teksten i norsk lov er tydeligere. Advokatforeningen tror at en forenkling av språket vil veie opp ulempene med eventuelle uoverenstemmelser med innholdet i den norske loven og originalteksten i forordningene. Forordningene er tross alt ikke bindende for Norge da de ikke er en del av EØS-avtalen. Der hvor enkelte deler av forordningene er bindende for Norge gjennom direktiv som er EØS-relevante, er det imidlertid også muligheter for å forenkle språket i norsk oversettelse.

Det er også tilfeller av eksplisitte språklige uklarheter i utkastet til loven. For eksempel er ikke prinsippet om "nærmeste tilknytning" definert eller nærmere forklart i utkastet til lovtekst. Samtidig brukes også formuleringene "nær" tilknytning (eks utkastets § 22), "nærmere" tilknytning (eks utkastets § 23) og "tilknytning" (se utkastets § 26), uten at Advokatforeningen kan se at det er tilsiktet noen realitetsforskjell mellom disse.

I lys av overnevnte har Advokatforeningen kommet til at vi ikke kan støtte ordlyden og strukturen i forslaget til lovteksten. Vi mener derfor at departementet bør vurderer en omstrukturering og forenkling av den foreslåtte lovtekst, som deretter kan sendes ut på ny høringsrunde.

3.2 Forholdet mellom utredningen og departementets forslag til endringer i forsikringsavtaleloven

Departementet avga i mars 2018 forslag til endringer i lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr 69 ("FAL") for å gjennomføre de privatrettslige sidene av EUs forsikringsformidlingsdirektiv (direktiv 2016/97/EU – "IDD") i norsk rett. I sistnevnte forslag ble det foreslått at avgrensningen av FALs saklige virkeområde skal speile avgrensningen i gjeldende lov om forsikringslovvalg. I Advokatforeningens høringsuttalelse av 6. juni 2018 stilte Advokatforeningen seg negativ til dette, av flere grunner som følger av uttalelsen.

Dersom departementet fremmer et forslag til ny lovvalgslov i tråd med forslaget i utredningen, vil det være naturlig at gjeldende forsikringslovvalgslov oppheves samtidig som at ny lovvalgslov trer i kraft. Dette tilsier at det i anledning mulige endringer i forsikringsavtalelovens saklige virkeområde bør ta hensyn til at lovvalgsloven i nær fremtid bør oppheves. 

3.3 Konkrete innspill til selve utkastet til lov

 3.3.1 Generelt

 I lys av overnevnte innspill har ikke Advokatforeningen sett særlig grunn til å kommentere de foreslåtte bestemmelser i utkastet konkret rettsområde for rettsområde, men ønsker å kommentere lovforslaget for to utvalgte områder, forsikring og bank.

3.3.2 Forsikring

 Professor Cordero-Moss foreslår å implementere Roma I artikkel 7 om forsikring i form av en oversettelse i lovutkastets § 7 Forsikringsavtaler, men dog med en del tilpasninger med hensyn til andre artikler i Roma I og tilsvarende bestemmelser i Solvency II direktivet.

Det er gjort et forsøk på å forenkle teksten, men Advokatforeningen mener at både strukturen og selve teksten i lovforslaget fortsatt er svært vanskelig å forstå. Avgrensningene for unntakene for fritt lovvalg er lite moderne for den kommersielle virksomhet som drives i dag. Som ett eksempel av flere kan nevnes avgrensningskriteriet "havgående fartøyer", som ikke bare reiser betydelig tolkingstvil i seg selv, men som virker som et snevert unntak i forhold til den komplekse kommersielle internasjonale maritime virksomhet som Advokatforeningen antar har vært meningen å tillate fritt lovvalg for.

Advokatforeningen vil foreslå at det arbeides ytterligere med omstrukturering av bestemmelsen og forenkling av ordlyden.

 3.3.3 Overdragelse av fordringer

 Professor Cordero-Moss foreslår å implementere Roma I artikkel 14 om overdragelse av fordringer i lovutkastets § 13 Overdragelse av fordringer og avtalebestemt subrogasjon. I teksten brukes begrepet "overføring". Dette begrepet passer etter norsk lovspråk best på penger, men ikke så godt på andre overføringer som eksempelvis transport av rettigheter. Det er også brukt begrepet "kontrakt", som vi vil foreslå endres til "avtale", slik at det er klart at også muntlige avtaler (ikke bare skriftlige kontrakter) er underlagt det lovvalget som utpekes i bestemmelsen.

 

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort                                                                                 Merete Smith
leder                                                                                                   generalsekretær