Forslag til endring av energiloven § 9-5 (innhenting av politiattest)

Sendt: 16.01.2019

Adressat: Olje- og energidepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 22.10.2018 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for energirett, vannkraft, olje og gass. Lovutvalget består av Stein Erik Stinessen (leder), Vetli Felland, Torkjel Kleppo Grøndalen, Cathrine Bjørge Hetland, Jan Birger Jansen, Anders Rødland og Anne Elisabeth Bjelland Wedum. Saken er også forelagt lovutvalget for og lovutvalget for strafferett og straffeprosess, som ikke hadde ytterligere merkander.

2. Advokatforeningens kommentarer

 Advokatforeningen er enig i at det er behov for at beredskapsmyndigheten får hjemmel til å gi forskrift om at enheter som inngår i Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon kan kreve fremlagt politiattest fra personer som skal få tilgang til klassifiserte anlegg. Det vises til høringsnotatet side 6 som presiserer at «Med "tilgang" menes både fysisk tilgang og tilgang gjennom IKT-systemer». Slik Advokatforeningen ser det, viser den teknologiske utviklingen at det er nettopp tilgang gjennom IKT-systemer som kan vise seg å være den største beredskapstrussel og hvor behovet for politiattest kan være størst.

På den bakgrunn foreslår Advokatforeningen derfor følgende omformulering/presisering i § 9-5 nytt tredje ledd (markert i kursiv):

«Beredskapsmyndigheten kan gi forskrift om at KBO-enheter kan kreve at personer som skal ha tilgang, fysisk eller gjennom IKT-systemer, til anlegg eller annet som har vesentlig betydning for drift eller gjenoppretting av eller sikkerhet i produksjon, omforming, overføring og fordeling av elektrisk energi eller fjernvarme skal fremlegge ordinær politiattest.»

 Utover dette har ikke Advokatforeningen kommentarer til forslaget.

 Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort                                                                                 Merete Smith
leder                                                                                                   generalsekretær