Ny forskrift om kontrolltiltak for arbeidstakere under skipsarbeidsloven

Sendt: 07.01.2019

Adressat: Sjøfartsdirektoratet

1. Innledning

Vi viser til høringsbrev av 15.11.2018 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for arbeidsrett. Lovutvalget består av Jan Fougner (leder), Thomas Benson, Monica Furustøl, Martin Staxrud Jetlund, Simen Smedbu Lium og Tarjei Thorkildsen. Advokat Julie Piil Lorentzen bistår utvalget som sekretær. Saken er også forelagt lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring, de hadde ingen ytterligere kommentarer og støtter denne uttalelsen.

2. Kommentarer

Sjøfartsdirektoratet foreslår å innføre en forskrift om kontrolltiltak for arbeidstakere under skipsarbeidsloven.

Ved ikrafttredelse av ny lov om personopplysninger ble det fastsatt nye forskrifter om henholdsvis kameraovervåking av arbeidstakere og om innsyn i e-post og annet elektronisk lagret materiale. Samtidig ble personopplysningsforskriften opphevet.

De nye forskriftene er hjemlet i arbeidsmiljøloven, og denne loven omfatter blant annet ikke sjøfart, fangst og fiske, jf. lovens § 1-2 annet ledd bokstav a. Som følge av dette har det oppstått et utilsiktet skille i personvernet for arbeidstakere på land og til sjøs. Utkastet til ny forskrift om kontrolltiltak for sjøfolk bøter på dette.

Advokatforeningen støtter forslaget om å innføre regulering av kontrolltiltak knyttet til kameraovervåking og innsyn i e-post og annet elektronisk lagret materiale for sjøfolk.

Advokatforeningen mener likevel at det mest hensiktsmessige ville ha vært at arbeidsmiljølovens forskrifter også ble gjort gjeldene for sjøfolk. Nåværende ordning fører til «dobbelforskrifter» som regulerer samme formål. Fremtidige endringer i forskriftene vil også på nytt kunne føre til at sjøfolk blir glemt, om de ikke er regulert av hoved-forskriftene. Det vil kunne være uheldig.

Dette støttes også av at forslaget til ny forskrift er harmonisert med arbeidsmiljølovens forskrifter, som også viderefører gjeldende rett og i stor grad tar sin ordlyd fra de reglene forskriftene erstatter. Forslaget er en videreføring av det som var gjeldende rett før 2. juli 2018.

Sjøfartsdirektoratet har vurdert alternativet, men kommet til at det er mest hensiktsmessig for næringen å kunne operere innenfor det sjøfartsspesifikke regelverket så langt det er mulig, og minst mulig måtte forholde seg til henvisninger til annet norsk regelverk.

Advokatforeningene mener at dette hensynet må vike for hensynet til å sikre en tettere harmonisering av arbeidstakeres regelverk. Ved innføring av Statsansatteloven ble dette hensynet i særlig grad vektlagt. Statsansatteloven har flere henvisningsbestemmelser til arbeidsmiljøloven knyttet til ansettelse og stillingsvern. Reglene om kontrolltiltak gjelder også for statsansatte.

Advokatforeningen har for øvrig ingen merknader til de enkelte bestemmelsene da forskriften er harmonisert med arbeidsmiljølovens forskrifter om kameraovervåking av arbeidstakere og om innsyn i e-post og annet elektronisk lagret materiale.

 

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort                                                                                 Merete Smith
leder                                                                                                   generalsekretær