Endring i konkursregisterforskriften (offentliggjøring av opplysninger om konkurskarantene mv.)

Sendt: 03.06.2019

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1               INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 7.3.2019 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso. Lovutvalget består av Håvard Wiker (leder), Frank C. Aase, Odd Bovim, Ole Magnus Heimvik, Jorunn Kristin Moltu Jacobsen og Reidar Myhre.

2               Sakens bakgrunn

Høringsnotatet omhandler forslag til endringer i to bestemmelser i forskrift 23. august 1993 nr. 824 om konkursregisteret og om kunngjøringer etter konkursloven.

Departementets foreslår først å endre forskriften § 10 annet ledd om identifikasjon av personer ved innsendelse av forespørsel om noen er ilagt konkurskarantene. Bakgrunnen for forsalget er et ønske om å gjøre opplysninger om ilagt konkurskarantene enklere tilgjengelig for offentligheten. Forslaget går ut på å forenkle kravet til identifikasjon når det gjelder oppslag på registrerte konkurskarantener ved å oppheve kravet om «sikker identifikasjon».

Den andre forslagsendringen går ut på å endre forskriften § 3 første ledd nr. 4 annet punktum om registrering i Konkursregisteret av tidspunktet for når styreledere og styremedlemmer tiltrådte sine verv. Som det fremgår av høringsnotatet henter Konkursregisteret i dag opplysninger om valget manuelt fra generalforsamlingsprotokoller som kom inn som dokumentasjon i forbindelse med registrering av styrevalget i Foretaksregisteret. Bakgrunnen for endringsforslaget er at Konkursregisteret ønsker å legge til rette for at registreringsprosessen kan gjøres helmaskinell. 

3               Kommentarer til de enkelte forslagene

3.1         Forenkling av kravet til identifikasjon av personer ved innsendelse av forespørsel om noen er ilagt konkurskarantene

I høringsnotatet foreslår departementet en forskriftsendring som innebærer at det ikke lenger oppstilles et vilkår at den karanteneilagte identifiseres med fødselsnummer. Endringsforslaget åpner for at det kan søkes på personnavn for å sjekke om en person er ilagt konkurskarantene. Advokatforeningen støtter forslaget om en slik forenkling, da dette vil kunne bidra til å gjøre opplysninger om ilagt konkurskarantene enklere tilgjengelig.

Departementet peker i høringsnotatet på at en endring som går ut på at man kan nøye seg med å oppgi personnavn for den det spørres etter, ikke vil gi en like sikker identifikasjon av personen som et krav om at det må oppgis fødselsnummer. Det nevnes blant annet at det er en risiko for at man får treff på andre personer enn den personen forespørselen gjelder. Advokatforeningen er enig med departementet i at dette til en viss grad kan avhjelpes ved at registeret gir ut opplysninger om fødselsdato og bostedskommune sammen med navnet. Advokatforeningen ønsker i denne forbindelse å bemerke at det fremdeles vil være behov for å kunne søke på fødselsnummer for å foreta en «sikker identifikasjon» der dette anses nødvendig. På denne måten vil også risikoen for feilslutninger reduseres. Advokatforeningen støtter departementets synspunkt om at en enklere tilgang til opplysningene vil kunne bidra til at konkurskarantener i større grad får virkning i samsvar med formålet med bestemmelsen.

Advokatforeningen har ikke øvrige merknader til dette forslaget.

3.2         Registrering av tidspunktet for når styreledere og styremedlemmer tiltrådte sine verv

I høringsnotatets andre del foreslår departementet å endre forskriften § 3 første ledd nr. 4 første punktum om registrering av tidspunktet for når styreledere og styremedlemmer tiltrådte sine verv. Endringsforslaget innebærer at det er tidspunktet for registrering av styrevervet i Foretaksregisteret som skal registreres. Som det fremgår av høringsnotatet vil en slik endring legge til rette for at registreringsprosessen kan gjøres helmaskinell. 

Det er Advokatforeningens syn at det fremsatte forslaget innebærer at bostyrer, i langt flere tilfeller enn i dag, vil være avhengig av å innhente generalforsamlingsprotokoller for å kontrollere når styreledere og styremedlemmer ble valgt til sine verv. Advokatforeningen deler ikke Konkursregisterets syn på at endring av premissene for datoregistreringen ikke vil få konsekvenser for bostyrer i særlig grad. Advokatforeningen vil påpeke at det i flere tilfeller kan være stor forskjell mellom datoen for når styremedlemmet ble valgt, og tidspunktet for registreringen av styrevervet i Foretaksregisteret. Advokatforeningen bemerker at det fremsatte forslag vil medføre merarbeid og merkostnader. Dersom forslaget vedtas vil bostyrer, istedenfor Konkursregisteret, i mange tilfeller måtte hente opplysninger om valget manuelt fra generalforsamlingsprotokoller som kom inn som dokumentasjon i forbindelse med registrering av styrevalg i Foretaksregisteret. Bostyrer må da bestille kopier av generalforsamlingsprotokoller for å sjekke datoer og omstendigheter rundt valget. Selv om det er staten selv som i de fleste tilfeller vil måtte dekke merkostnadene, er det uheldig at staten pålegger bostyrer ytterligere oppgaver, til fortrengsel for de kreditorer som bostyrer er satt til å ivareta interessene til.

På denne bakgrunn går Advokatforeningen mot forslaget om å endre forskriften § 3 første ledd nr. 4 første punktum.

4               Avslutning/oppsummering

Advokatforeningen slutter seg til departementets forslag om forenkling av kravet til identifikasjon av personer ved innsendelse av forespørsel om noen er ilagt konkurskarantene. Advokatforeningen støtter forslaget om en slik forenkling, da dette vil kunne bidra til å gjøre opplysninger om ilagt konkurskarantene enklere tilgjengelig.

Advokatforeningen støtter ikke departementets forslag om å endre forskriften § 3 første ledd nr. 4 første punktum om registrering av tidspunktet for når styreledere og styremedlemmer tiltrådte sine verv.

 

Vennlig hilsen

 

Jens Johan Hjort                                                                                 Merete Smith
leder                                                                                                   generalsekretær