Forslag om opphevelse av omstillingsloven

Sendt: 06.05.2019

Adressat: Nærings- og fiskeridepartementet

1               INNLEDNING

 

Vi viser til departementets høringsbrev av 6.2.2019 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for arbeidsrett. Lovutvalget består av advokatene Tarjei Thorkildsen (leder), Oddvar Lindbekk, Monica Furustøl, Martin Staxrud Jetlund, Simen Lium og Kristin Grung. Advokat Rajvinder Bains bistår utvalget som sekretær.

 

2               SAKENS BAKGRUNN

 

Departementet foreslår å oppheve omstillingslova. Begrunnelsen for forslaget er at det etter departementets syn er usikkert om loven har den tilsiktede effekten mht. verdiskapning, samtidig som den ivaretar hensyn som allerede er ivaretatt i annet lovverk samt i det generelle arbeidet med å stimulere til lønnsom næringsutvikling. Etter departementets syn fungerer ikke omstillingslova etter sitt formål, og medfører unødige kostnader for næringslivet. Forslaget begrunnes også med næringspolitiske hensyn og regjeringens mål om opprydning i unødvendig og foreldet lovverk.

 

3               KOMMENTARER

 

Advokatforeningen har ikke grunnlag for å uttale seg om hvilke effekter omstillingslova har hatt. Herunder har Advokatforeningen ikke foranledning til å uttale seg om de konkrete forhold som departementet ber høringsinstansene om innspill til: (i) omstillingslovas bidrag til næringspolitiske mål, (ii) vesentlige resultater som følge av omstillingslova, (iii) kostnader for bedrifter, fylkene og andre involverte aktører, og (iv) om drøftelsesprosessen etter omstillingslova hindrer nedleggelser eller har vært avgjørende for gunstige nyetableringer.

Advokatforeningen ønsker imidlertid å uttrykke støtte til departementets syn om at hensynene bak omstillingslova er ivaretatt i annet lovverk. Det vises her særlig til at arbeidsmiljølovens regler om masseoppsigelser vil komme til anvendelse ved nedleggelser etter omstillingslova. Arbeidsmiljøloven § 15-2, slik den lyder etter lovendringer innført ved vedtakelsen av omstillingslova, pålegger virksomhetene plikt til å sørge for at man sammen med arbeidstakernes tillitsvalgte adresserer de problemstillingene som drøftingsprosesser i henhold til omstillingslova skal adressere.

Til dette kommer et annet forhold, som Advokatforeningen ønsker å fremheve. På generelt grunnlag vil overlappende lovregulering kunne føre til usikkerhet om rettstilstanden og redusert forutberegnelighet. Særlig gjelder dette for lovgivning som saklig sett har et overlappende virkeområde med annen lovgivning med innarbeidede begreper, uten at de samme begreper benyttes konsekvent. Etter Advokatforeningens syn er dette dels en treffende beskrivelse hva gjelder omstillingslova.

 

4               AVSLUTNING/OPPSUMMERING

 

På bakgrunn av det som er anført ovenfor, vil Advokatforeningen – ut fra rettstekniske hensyn – uttrykke støtte til forslaget om opphevelse av omstillingslova.

Dersom det under høringsrunden skulle fremkomme opplysninger som endrer departementets vurderinger hva gjelder effektene av omstillingslova, må disse selvsagt vurderes nærmere. Slike hensyn vil etter omstendighetene kunne veie tyngre enn de rettstekniske hensyn som tilsier opphevelse av loven, jf. ovenfor.

Advokatforeningen ønsker imidlertid å påpeke at dersom det besluttes å videreføre omstillingslova, er det flere bestemmelser i loven som bør gjennomgås og revideres for å motvirke det som er beskrevet ovenfor. I tilfelle antas det å ville kunne være aktuelt med nye vurderinger og eventuelt en ny høringsrunde. Det er imidlertid ikke foranledning til å gå nærmere inn på dette på nåværende tidspunkt.

 

Vennlig hilsen

 

Jens Johan Hjort                                                                                  Merete Smith
leder                                                                                                   generalsekretær