NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd og utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet

Les mer

Forslag til ny forskrift om utførelse av personundersøkelse i straffesaker

Les mer

Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – bruk av DNA-testing i utlendingssaker

Les mer

Høring: Forslag til ny forskrift om fartøy under 24 m som fører 12 eller færre passasjerer

Les mer

Høring – forslag til gjennomføring av direktiv (EU) 2017/828 i norsk rett og endringer i allmennaksjeloven og aksjeloven § 8-10

Les mer

Høring - Behov for endringer i bestemmelsen om utdeling av utbytte i finansforetaksloven § 10-6

Les mer

Forskrift om bygging, utrustning og drift av passasjerskip i Norges territorialfarvann ved Svalbard

Les mer