Hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved utmåling av personskadeerstatning i forskrift

Les mer

Endring av forskrift om brannsikring på skip som følge av endringer i SOLAS og FSS-koden

Les mer

Forslag til endring i byggeforskriften og forskrift om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere

Les mer

Endring av forskrift om redningsredskaper på skip som følge av endringer i SOLAS (MSC.404(96) og MSC.421(98))

Les mer

Endring i forskrift om farlig last som følge av endringer i IMDG-koden (MSC.422(99))

Les mer

Forslag til endring av sertifikatforskriften og havnestatskontrollforskriften

Les mer

Forslag til endring av konkursloven §§ 79 og 138, og panteloven § 6-4

Les mer

Utkast til forskrift om utnyttelse av produksjonskapasitet i røde produksjonsområder - laks

Les mer

Endringer i forskrifter til veglova, vegtrafikkloven og andre lover

Endringer i forskrifter til veglova, vegtrafikkloven og andre lover knyttet til den delen av regionreformen som gjelder overføring av fylkesvegadministrasjonen fra Statens vegvesen til fylkeskommunene og omorganiseringen av Statens vegvesen

Les mer

Innføring av krav om landmålerbrev mv. Forslag til endringer i matrikkelforskriften

Les mer

Forslag om endring av konsernbidragsreglene.

Les mer

Høring - Utkast Normen versjon 6.0

Les mer

Forslag til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

Les mer

Endring i forskrift om radiokommunikasjonsutstyr

Les mer

Endring i forskrift om farlig last på skip som følge av endringer i IGC-koden (MSC.411(97))

Les mer

Endring i forskrift om skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 grader som følge av endringer i IGF-koden (MSC.422(98))

Les mer