Endring i forskrift om farlig last på skip som følge av endringer i IGC-koden (MSC.411(97))

Sendt: 01.11.2019

Adressat: Sjøfartsdirektoratet

1 INNLEDNING

Vi viser til høringsbrev av 8.7.2019 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring. Lovutvalget består av Henrik Hageberg (leder), Nina Hanveold-Sandvik, Oddbjørn Slinning, Anders Svinø og Mats Erik Sæther.

2 KOMMENTARER

I høringsbrevet foreslås endring i forskrift om farlig last på skip som følge av endringer i IGC-koden (MSC.411(97)). Advokatforeningen støtter direktoratets forslag til endring i forskriften og har for øvrig ingen kommentarer til høringen


                                                      Vennlig hilsen

 

Jens Johan Hjort                                                                  Merete Smith
leder                                                                                     generalsekretær