Hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved utmåling av personskadeerstatning i forskrift

Sendt: 28.11.2019

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 30. august 2019 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for erstatningsrett og lovutvalget for forsikringsrett. Lovutvalget for erstatningsrett består av Tom Sørum (leder), Ståle Haugsvær, Eivind Kogstad og Marte Randen von Hirsch. Lovutvalget for forsikringsrett består av Hans Kenneth Viga-Gerhardsen (leder), Anette Eckhoff, Frithjof Herlofsen, Sven Iver Steen og Toralf Wågheim.

2 SAKENS BAKGRUNN

Departementet har bedt om uttalelser til forslag om endring av skadeserstatningsloven § 3-9, slik at det gis en egen lovhjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved personskadeoppgjør i forskrift.
I den foreslåtte lovhjemmelen er det presisert at kapitaliseringsrenten skal være en realrente. Det er videre åpnet for at det kan fastsettes en egen kapitaliseringsrente for tilfeller hvor erstatningen helt eller delvis plasseres som bankinnskudd etter vergemålsloven § 51, samt at retten i andre særlige tilfeller kan anvende en annen kapitaliseringsrente.

3 KOMMENTARER TIL FORSLAGET

Advokatforeningen er positiv til at det nå, i samsvar med Høyesteretts anmodninger, legges opp til et system hvor kapitaliseringsrenten kan fastsettes ved forskrift.
Advokatforeningen deler departementets oppfatning om at kapitaliseringsrenten skal være en realrente, men overlater til departementet å vurdere om det er hensiktsmessig at dette fremgår av selve lovteksten eller om en presisering av dette i forarbeidene er tilstrekkelig.

Advokatforeningen er enig i at det bør åpnes for å fastsette en egen kapitaliseringsrente i vergemålstilfellene, og at det det også bør være en åpning for å gjøre unntak fra den generelle kapitaliseringsrenten i konkrete tilfeller. Det understrekes imidlertid at det i forarbeidene bør presiseres nærmere hvilke «særlige hensyn» som kan vektlegges ved vurderingen av når det kan være grunnlag for å gjøre unntak i de konkrete tilfellene.
Advokatforeningen mener at det ved det konkrete forskriftsarbeidet bør settes ned et utvalg bestående av jurister og økonomer som tar stilling til den nærmere forskriftsutformingen. Utvalget bør særlig vurdere:

- Hvilken risikoprofil skal kapitaliseringsrenten basere seg på, herunder om det er grunn til å fravike den risikoprofilen Høyesterett bygger på i Rt. 2014 s. 1203, enten generelt eller for bestemte grupper skadelidte.

- Hvordan en kan sikre jevnlige endringer av renten uten at det leder til spekulasjon i oppgjørene. Det antas at dette kan gjøres ved å knytte rentesatsen til et bestemt tidspunkt utenfor partenes kontroll f. eks. skadetidspunktet eller skadevirkningstidspunktet, men dette bør utredes nærmere.

- Hvordan unntak fra den generelle kapitaliseringsrenten nærmere skal utformes slik at en oppnår en rimelig balanse mellom korrekt oppgjør i den enkelte sak og hensynet til forutberegnelighet i oppgjørene.

- Om en eventuell endring av kapitaliseringsrenten også skal ha betydning for skatteulempen. I sin alminnelighet vil en redusert kapitaliseringsrente medføre en noe lavere skatteulempe, men hvordan dette konkret slår ut vil variere avhengig av hvilke investeringsalternativ som legges til grunn. En bankplassering, som er det mest aktuelle i vergemålstilfellene, gir f. eks. en relativt sett høyere skatteulempe enn hvis det legges til grunn at erstatningsbeløpet investeres i bolig.

4 AVSLUTNING

Advokatforeningen er positiv den foreslåtte lovendringen, men understreker samtidig at det bør foretas en grundig vurdering av den nærmere forskriftsutformingen. Det påpekes i den forbindelse at selv om lovhjemmelen til å fastsette kapitaliseringsrenten i seg selv ikke vil få direkte økonomiske konsekvenser vil den nærmere forskriftsutformingen kunne ha det.

 


                                               Vennlig hilsen


Jens Johan Hjort                                                             Merete Smith
leder                                                                                generalsekretær