Forslag til ny lovbestemmelse om privatrettslige virkninger av ugyldige disposisjoner etter kommunelovens økonomibestemmelser

Les mer

Endringer i utlendingsloven m.m. utvidet bruk av biometri

Les mer

Om registrering og offentliggjøring av mellombalanser

Les mer

Forslag til endringer i forskrift til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Les mer

Forslag til endringer i straffegjennomførings-loven

Les mer

Forslag til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv.

Les mer

Gjennomføring av deler av boliglånsdirektivet

Les mer

Kommunikasjonskontroll i nødsituasjoner

Les mer

Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert saksflyt i saker som gjelder overgrep mot barn

Les mer

NOU 2019: 1 Overtakelsestilbud - frivillig og pliktig tilbud

Les mer