Endringer i utlendingsloven m.m. utvidet bruk av biometri

Sendt: 15.10.2019

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 15.7.2019 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for asyl- og utlendingsrett. Lovutvalget består av Olga Halvorsen (leder), Halvor Frihagen, Christian F. Galtung, Zulifqar Munir, Andre Møkkelgjerd, Emilie Westlye Refseth, Christel Reksten og Bjørn Skuggevik. Saken er også forelagt lovutvalget for IKT og personvern, som ikke hadde ytterligere innspill.

2 SAKENS BAKGRUNN

Justis- og beredskapsdepartementet har foreslått endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften. I tillegg foreslås end-ringer i passloven, ID-kortloven og statsborgerloven, samt endringer i politiregisterforskriften og statsborgerforskriften. Endringene gjelder innhenting og behandling av fingeravtrykk og ansiktsfoto i utlendingssaker og saker om statsborgerskap.

Advokatforeningen er stort sett enige i departementets syn med unntak av forslag til straffesanksjonene.

3 DEPARTEMENTETS FORSLAG

3.1 Forslag til endringer i utlendingsloven

3.1.1 Utlendingsloven § 100 første ledd bokstav e, f og ny bokstav g
Advokatforeningen tiltrer departementets forslag.

3.1.2 Forslag til endringer i passloven
Advokatforeningen tiltrer departementets forslag.

3.1.3 Forslag til endringer i ID-kortloven
Advokatforeningen tiltrer departementets forslag.

3.1.4 Forslag til endringer i statsborgerloven
Advokatforeningen tiltrer departementets forslag.

4 FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSFORSKRIFTEN, POLITIREGISTERFORSKRIFTEN OG STATSBORGERFOR-SKRIFTEN

4.1 Forslag til endringer i utlendingsforskriften

4.1.1 Utlendingsforskriften § 10-2 annet ledd:
Advokatforeningen tiltrer departementets forslag.

4.1.2 Utlendingsforskriften § 10-2 fjerde ledd første setning:
Advokatforeningen tiltrer departementets forslag.

4.1.3 Utlendingsforskriften § 18-1:
Advokatforeningen tiltrer departementets forslag.

4.1.4 Utlendingsforskriften § 18-2:
Advokatforeningen tiltrer departementets forslag.

4.1.5 Utlendingsforskriften § 18-3:
Advokatforeningen tiltrer departementets forslag.

4.1.6 Utlendingsforskriften § 18-4:
Advokatforeningen tiltrer departementets forslag.

4.1.7 Utlendingsforskriften § 18-13 annet ledd nytt nest siste strekpunkt:

I forslaget foreslås et nytt strekpunkt om straff i utlendingsforskriften § 18-13 annet ledd (nytt nest siste strek-punkt), slik at brudd på møte- og medvirkningsplikten i nytt § 18-1 åttende ledd vil kunne straffes med bot eller fengsel inntil seks måneder eller begge deler, jf. pkt. 7.9.2.

Endringen ser ut til å ha falt ut av selve forslaget.

Advokatforeningen er uenig i en straffesanksjonering av brudd på plikten etter forskriftens § 18-1, 8. ledd.

Et brudd på denne plikten vil uansett føre til et avslag på søknad. En straffesanksjonering i tillegg synes unødvendig. I de tilfeller søker ikke møter for å avlegg biometrisk data vil utlendingen uansett kunne straffeforfølges for ulovlig opphold dersom utlendingen ikke returnerer innen fristen som er satt i et eventuelt D-visum eller andre tillatelser, jf. utl. § 55.

En plikt til å avlegge biometrisk data til dette formålet antas å kunne stride mot straffeprosesslovens § 230, jf. § 122. Det er et grunnleggende prinsipp om at ingen har plikt til å forklare seg om forhold som kan pådra dem eller noen nærstående straff.

4.1.8 Utlendingsforskriften § 19A-6
Advokatforeningen tiltrer departementets forslag.

4.2 Forslag til endringer i politiregisterforskriften

4.2.1 Politiregisterforskriften § 46-9:
Advokatforeningen tiltrer departementets forslag.

4.3 Forslag til endringer i statsborgerforskriften

4.3.1 Ny § 14-7 a
Advokatforeningen tiltrer departementets forslag.

 

                                           Vennlig hilsen

 

Jens Johan Hjort                                                        Merete Smith
leder                                                                           generalsekretær