Forslag til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv.

Sendt: 01.10.2019

Adressat: Landbruks- og matdepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 28.6.2019 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for skjønns-, ekspropriasjon- og vassdragsrett. Lovutvalget består av Kristin Bjella (leder), Kristoffer Dons Brøndbo, Stine Jarslett, Tine Larsen og Bjørn Terje Smistad.

2 KOMMENTARER

Advokatforeningen viser til at det foreslås at kompensasjon for avvikling skal baseres på bokført verdi av kapitalbeholdningen ved utgangen av inntektsåret 2017. Advokatforeningen forstår det slik at forslaget er ment å angi kriterier for fastsettelse av en godtgjørelse som skal holde den næringsdrivende skadesløs med en nærmere angitt kompensasjon for å måtte avvikle pelsdyrdriften i løpet av avviklingsperioden. Etter foreningens syn er det da viktig at ordningen er fleksibel nok til å fange opp det tap den enkelte vil lide ved avviklingen. Advokatforeningen reiser spørsmål om utformingen av prinsippene for kompensasjon som angitt i forslaget kan gi risiko for manglende forutsigbarhet for den næringsdrivende, og usikkerhet om det vil oppnås en kompensasjon som dekker det faktiske tap i det konkrete tilfellet. Usikkerhet knyttet til framtidig inntektssituasjon for en eiendom kan også skape en uheldig påvirkning på eiendommens omsetningsverdi og egnethet som låneobjekt, og slik indirekte virke uheldig for den næringsdrivende.

Etter Advokatforeningens syn vil det være nærliggende og mer forutsigbart å bygge reglene om kompensasjon på etablerte prinsipper for erstatning ved ekspropriasjon, selv om det ved utarbeidelsen av loven er lagt til grunn at Grunnloven § 105 ikke kommer til anvendelse. Dette gjelder selv om formålet med ordningen er å gi en kompensasjon som ikke nødvendigvis samsvarer fullt ut med dekning av det faktiske økonomiske tapet ved ekspropriasjon. De alminnelige regler om vederlag ved ekspropriasjon bør kunne tilpasses en ordning om kompensasjon, som også sikrer nødvendig forutsigbarhet og sikkerhet for at det konkrete tapet erstattes.

Etter Advokatforeningens syn bør det også etableres en ordning som gir rom for tvisteløsning for det tilfelle at den næringsdrivende er uenig i forvaltningens fastsettelse av kompensasjonen. Dette kan løses ved at det etableres en egen tvisteløsningsnemnd, eller at alminnelige skjønnsprosessrettslige regler ved ekspropriasjon gis tilsvarende anvendelse, eventuelt forutsatt at nærmere angitte betingelser er oppfylt.

 


                                                    Vennlig hilsen

 

Jens Johan Hjort                                                              Merete Smith
leder                                                                                 generalsekretær