Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert saksflyt i saker som gjelder overgrep mot barn

Sendt: 01.10.2019

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets brev av 30.7.2019 vedrørende ovennevnte rapport.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt bistandsadvokatlovutvalget. Utvalget består av Hege Salomon (leder), Morten Engesbak, Sjak R. Haaheim, Kristin Fagerheim Hammervik, Karoline Henriksen, Elisabeth Rød, Cecilie Schjatvet og Erik Widerøe. Saken er også forelagt lovutvalget for strafferett og straffeprosess.

2 KOMMENTARER

Advokatforeningen støtter i hovedtrekk vurderingene og forslagene til tiltak fra arbeidsgruppen. Vi ønsker særlig å fremheve følgende forslag til tiltak:
5.2.3 Innføring av frister for oppfølging av saker om vold og seksuelle overgrep mot barn

Advokatforeningens erfaring er at saker med frister blir prioritert foran saker uten frister, og at det følgelig er hensiktsmessig å operere med frister for å oppnå mer effektiv saksbehandling.

Det er imidlertid viktig at fristene ikke kun gjelder en del av etterforskningen, for eksempel tilrettelagt avhør, men at hele saken gjennomføres med en helhetlig tilnærming, prioritering og fremdrift i hele straffesakskjeden og at etterforskningen ikke stopper opp etter at det tilrettelagte avhøret er gjennomført.
Saksbehandlingsfrister bør derfor være gjennomgående, ikke lovregulerte, og gjelde alle faser i behandlingen av en straffesak og i hele straffesakskjeden, i etterforskingsfasen, påtalestadiet og ved domstolsbehandlingen.

Advokatforeningen vil særlig fremheve viktigheten av forslaget i punkt 5.2.3 om innføring av frister for oppfølging av saker om vold og seksuelle overgrep mot barn. Arbeidsgruppen har i sin rapport fremholdt at "dersom saksbehandlingsfristen på 130 dager for voldtektssaker opprettholdes, bør den også omfatte voldtekt av barn". Det er vist til at fristen i dag omfatter voldtekt av fornærmede barn mellom 14 og 18 år, og av myndige fornærmede. Vi deler arbeidsgruppens syn om at det fremstår som underlig at saksbehandlingsfristen ved voldtekt ikke inkluderer voldtekt av barn under 14 år og støtter arbeidsgruppens forslag til endring av denne forskjellsbehandlingen.

Advokatforeningen deler videre arbeidsgruppens syn om at det bør være en tilsvarende frist i saker om vold i nære relasjoner som ved voldtektssaker. Voldssakene dreier seg ofte om utelivsvold mellom voksne. Konsekvensene av volden for ofrene er i stor grad de samme som ved seksuelle overgrep. Advokatforeningens erfaring er at familievoldssakene dessverre ofte ikke blir prioritert og at saksbehandlingstiden er for lang.

Gode grunner taler også for å operere med færrest mulig frister og at fristene for politi og påtalemyndighet er realistiske.

Forslaget om felles frist på anslagsvis 120 dager for vold i nære relasjoner og voldtekt fremstår som godt begrunnet og realistisk.

5. 2. 5 Møter i tilknytning til og forhold ved gjennomføring av tilrettelagte avhør
I store deler av landet er reiseavstanden til nærmeste barnehus stor. Det bør derfor åpnes for at avhør av ungdom i flere saker kan tas hos politiet i stedet for på barnehuset for å effektivisere politiets arbeid. Dette bør kunne gjøres ved mindre alvorlige saker og vitneavhør av barn som nærmer seg 15 år. Advokatforeningen støtter også bruk av videolink for avhørsleder i forbindelse med tilrettelagte avhør.

5. 2. 16 Midlertidig verge og mindreåriges rettigheter
Arbeidsgruppens forslag om klare nasjonale retningslinjer for midlertidig verge i saker om vold og seksuelle overgrep mor barn støttes. Det bør vurderes om behovet for at midlertidig verge er til stede ved tilrettelagte avhør. Formelle avklaringer kan gjøres mellom bistandsadvokat og verge i forkant av det tilrettelagte avhøret.

I de sakene politiet trenger fritak for taushetsplikt av barnet, bør dette tas opp i forbindelse med det tilrettelagte avhøret.

Videre støttes forslaget om harmonisering av rettsreglene før og etter barnet har fylt 16 år innen strafferett, straffeprosess og sivile saker.

5. 2. 10 Økt administrativ støtte for frigjøring av ressurser til etterforskning og påtalearbeid
Advokatforeningens erfaring er at ferdig etterforskede saker kan bli liggende lenge før påtaleavgjørelse fattes og at påtalemyndigheten også representerer en "flaskehals" i straffesakskjeden. Påtalejurister opplyser at rapporteringer og administrativt arbeid "stjeler" mye av deres tid, herunder arbeid med tilrettelagte avhør. Arbeidsgruppens forslag om økt administrativ og merkantil støtte tiltres, da dette vil kunne frigjøre etterforskings- og påtalekapasitet ved forberedelse, gjennomføring og avslutning av tilrettelagte avhør.

5. 2. 18 Endring av domstolens behandling av saker om besøksforbud i eget hjem
Advokatforeningen støtter arbeidsgruppens forslag om at departementet bør vurdere om siktedes rettsikkerhet vil være like godt ivaretatt dersom saken bare oversendes retten for behandling i de tilfellene der siktede bestrider besøksforbudet.

5. 2. 24 Tolk og skriftlig oversetter tjenester
Advokatforeningen erfarer at kompetansen til tolker er svært varierende og støtter forslaget om sentral finansiering, kvalitets- og habilitetskontroll av personer som skal tolke i straffesaker.

 

                                                    Vennlig hilsen

 

Jens Johan Hjort                                                                       Merete Smith
leder                                                                                         generalsekretær