Tilpasninger i kapitalkravene for banker

Les mer

Utredning av norske lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip

Les mer

Høring – Behandling av forbrukerklager

Les mer

Gjennomføring av EUs verdipapiriseringsforordning

Les mer

Forslag til ny lov om inn- og utførsel av varer og ny lov om tollavgift

Les mer

Endringer i arbeidsmiljøloven mv.

Les mer

Forslag om endringer i utlendingsforskriften - oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel

Les mer

Forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskader

Les mer

Endringer i salær- og stykkprisforskriften i forbindelse med godtgjøring av arbeid med anke

Les mer

Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften – behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser

Les mer

Forslag til regler for lånebasert folkefinansiering

Les mer

Forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova

Les mer

Sammenslåing av Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett

Les mer