Forslag om endringer i utlendingsforskriften - oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel

Sendt: 16.09.2019

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 25.6.2019 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for asyl- og utlendingsrett. Lovutvalget består av Olga Halvorsen (leder), Halvor Frihagen, Christian F. Galtung, Zulifqar Munir, Andre Møkkelgjerd, Emilie Westlye Refseth, Christel Reksten og Bjørn Skuggevik. Saken er også forelagt menneskerettighetsutvalget og bistandsadvokatutvalget, disse utvalgene har ingen ytterligere bemerkninger.

2 KOMMENTARERER

Advokatforeningen ser positivt på at departementet nå legger frem en forskriftsendring for å bedre sikre ofre for menneskehandel gjennom utlendingsloven og kan slutte seg til forskriftsendringen. Advokatforeningen vil imidlertid knytte noen bemerkninger til departementets forslag.

Advokatforeningen vil anføre at en person som er offer for menneskehandel vil være utsatt i en dublinprosess, og at det som en klar hovedregel ikke bør gjennomføres en dublinretur mot dennes vilje, selv om det etter dublinforordningen kan være adgang til dette. Selv om våre dublinsamarbeidspartnere er bundet av de samme forpliktelser som oss er det en klar risiko for at tiltak som beskytter offeret ikke vil komme i gang tilstrekkelig raskt ved en overføring. Det minnes om at dublinoverføringer til vanlig skjer ved at personen reiser ueskortert og selv skal kontakte utlendingsmyndighetene ved ankomst. Det er vår klare erfaring at informasjon om behov for beskyttelsestiltak ikke når myndighetene i samarbeidslandet og at personen blir utsatt for risiko for fornyet menneskehandel eller reaksjoner i ankomstlandet. Det kan også være gode tiltak som er iverksatt i Norge, som det uansett vil ta tid og ressurser å sette i gang i samarbeidslandet. Det må slik nærmest legges til grunn at personen kommer i utsatt posisjon ved en dublinoverføring, selv i de sakene der informasjonsflyten fungerer.

Advokatforeningen vil videre advare mot at det settes opp som et strengt vilkår for oppholdstillatelse at personen har brutt med miljøet som utsatte offeret for menneskehandel. I noen saker vil dette være familiemedlemmer og slektninger, og det kan være svært vanskelig for et offer å bryte med absolutt alle slektninger, slik at det bør være toleranse for at man har kontakt med enkelte slektninger, som er i samme miljø men som ikke har vært sentrale i menneskehandelen. Kontakt med slektninger kan ut fra kulturelle forutsetninger i noen tilfeller være nødvendig for å kunne starte et nytt liv. Det kan også være at offeret opprettholder noe kontakt med andre ofre for menneskehandel, for å kunne hjelpe disse ut av en tvangssituasjon, uten at dette innebærer at det er rimelig å avslå søknad om oppholdstillatelse.

 

                                            Vennlig hilsen

 

Jens Johan Hjort                                                              Merete Smith
leder                                                                                generalsekretær