Forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskader

Sendt: 12.09.2019

Adressat: Helse- og omsorgsdepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 20.5.2019 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for Erstatningsrett og lovutvalget for velferdsrett. Lovutvalget for erstatningsrett består av Tom Sørum (leder), Ståle Haugsvær, Monica de Jonge Eivind Kogstad og Marte Randen von Hirsch. Lovutvalget for velferdsrett slutter seg til lovutvalget for erstatningsrett sine merknader.

2 SAKENS BAKGRUNN

Departementet har bedt om høringsuttalelse til forslag om ny forskrift om menerstatning ved pasientskader.
Bakgrunnen for forslaget er at eksisterende invaliditetstabell, som er formelt regulerer yrkesskadesaker, oppleves å ikke gi en dekkende beskrivelse av flere skadetilstander som antas særlig relevante ved pasientskadesaker. Det er derfor utarbeidet en ny invaliditetstabell som bare skal anvendes på pasientskadesaker. I tillegg er det foreslått at vilkårene for når skadelidte kan få menerstatning fastsettes i forskriften, og hvordan menerstatningen skal utmåles. På enkelte punkt avviker forskriften fra gjeldende rett.

3 BEHOVET FOR Å UTARBEIDE EN EGEN FORSKRIFT OM MENERSTATNING VED PASIENTSKADESAKER

Advokatforeningen er enig i at det er behov for en revisjon av den medisinske invaliditetstabellen som någjeldende utmålingspraksis bygger på, siden denne ikke fanger opp ulike skadefølger på en tilstrekkelig god måte, og derfor kan medføre ugrunnet forskjellsbehandling.

Advokatforeningen mener imidlertid at dette er et generelt problem og at en ny tabell bør gis anvendelse på alle erstatningssaker. Vi er av den oppfatning at en utvikling med forskjellige invaliditetstabeller og utmålingsprinsipp for forskjellige ansvarsgrunnlag, vil virke kompliserende og uoversiktlig.

Når det gjelder behovet for en regulering av vilkårene for menerstatning og utmålingen av denne, kan vi ikke se at det er behov for en særlig regulering av dette utover det som allerede følger av skadeserstatningsloven § 3-2 (skl) og den avklarende rettspraksis som har utviklet seg i tilknytning til bestemmelsen. Langt mindre vurderer vi at det er et særlig behov som tilsier at pasientskadesaker skilles ut til en egen særregulering. Prinsipielt, også hvor forskriften ikke avviker fra gjeldende rett, skapes det en fare for ulike utmålingspraksis i pasientskadesaker og andre erstatningssaker. I dette ligger det også at vi langt mindre slutter oss til at forslaget i forskriften § 4 om at fastsettelse av varig medisinsk invaliditet (VMI) i flerskadetilfellene skal underkastes en avvikende regulering i pasientskadesakene sammenlignet med det som følger av Rt. 2015-820. Skal de utmålingsprinsippene denne dommen bygger på fravikes, bør det eventuelt gjennomføres gjennomgående for alle erstatningssaker uavhengig av ansvarsgrunnlag.

Med dette som utgangspunkt gir vi følgende merknader til de enkelte bestemmelsene:

4 KOMMENTARER OG BEMERKNINGER KNYTTET TIL FORSLAGET


4.1 del I. Alminnelige bestemmelser

§1. Virkeområde

Det vises til våre merknader innledningsvis om at det ikke bør innføres en særregulering av pasientskadesakene.

§2. Definisjoner

Det er foreslått at menerstatningen skal utmåles fra skadevirkningstidspunktet. Gjeldende rett bygger på skadevoldertidspunktet jf. Rt 2008 s. 1336. Vi mener dagens rettstilstand bør opprettholdes. Det er igjen vanskelig å se behovet for en særlig regulering av dette i pasientskadesakene. Advokatforeningen antar videre at skadevirkningstidspunktet i pasientskadesaker ofte kan være vanskelig å slå fast fordi det forutsetter at en skiller mellom symptomer fra grunnskaden og behandlingsskaden.

Skadevoldertidspunktet, slik gjeldende rett bygger på, er derfor rettsteknisk å foretrekke, og særlig i pasientskadesaker.

§3. Vilkår for menerstatning ved pasientskader

Varighetskravet er i utgangspunktet etablert i rettspraksis, selv om det ikke er oppstilt en helt eksakt grense jf. Rt. 2003-841. Advokatforeningen kan vanskelig se at det er behov for en særlig fastsetting av hva som ligger i vilkåret i pasientskadesakene. Dette kan potensielt kan komme i konflikt med senere rettspraksis på andre erstatningsområder.

Betydelig skade er et vilkår for menerstatning også etter skl § 3-2, og i praksis er det et krav om 15% VMI eller mer, men med rom for unntak i konkrete tilfeller. Vi kan vanskelig se behovet for en særlig regulering i pasientskadesaker.

I den grad det skal oppstilles en eksakt grense har Advokatforeningen ikke innvendinger til at den settes til 15% VMI, men med rom for unntak som foreslått.

§4. Fastsetting av medisinsk invaliditet

I § 4 annet ledd foreslås prinsippene som følger av Rt 2015-820 fraveket ved at utmålingen bygger på separasjonsprinsippet. Advokatforeningen mener gjeldende rett bør opprettholdes. Det pekes på at pasienter som ikke ønsker at NPE skal kartlegge deres tidligere helsetilstand, står fritt til å be om at erstatningen utmåles etter separasjonsprinsippet. For øvrig inngår uansett kartlegging av pasientens helsetilstand forut for skaden som en del av erstatningsutmålingen for inntektstapet.

Øvrige bestemmelser § 5-9

Advokatforeningen har ikke særskilte merknader utover det prinsipielle utgangspunktet om at det ikke bør være en særlig regulering av disse spørsmålene i pasientskadesaker.

2.3 Del II Invaliditetstabell

Utover at det bør foretas en generell revisjon som gis anvendelse på alle erstatningssaker uavhengig av ansvarsgrunnlag, har ikke Advokatforeningen særskilte merknader til de ulike VMI fastsettelsene som foreslås.


                                                   Vennlig hilsen


Jens Johan Hjort                                                                Merete Smith
leder                                                                                   generalsekretær