Gjennomføring av EUs verdipapiriseringsforordning

Sendt: 23.09.2019

Adressat: Finansdepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 21.6.2019 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for bank, finansiering og valuta. Lovutvalget består av Kjersti Tøgard Trøbråten (leder), Peter Aall Simonsen, Linn Hertwig Eidsheim, Thorbjørn Gjerde, Kjersti Hønstad og Hillevi Torngren Myhre. Saken er også forelagt lovutvalget for børs og verdipapirhandelsrett, som ikke hadde ytterligere bemerkninger.

2 KOMMENTARER

Advokatforeningen støtter forslaget om implementering av verdipapiriseringsforordningen på de fleste punkter.

Verdipapiriseringsforordningen regulerer ikke låntakers rettigheter og her er det foreslått særnorske regler. En av disse er at det stilles krav til at administrasjonsforetaket er bank, kredittforetak eller finansieringsforetak når verdipapiriserer er finansforetak. Dette er begrunnet ut ifra hensynet til lånekundene og at de fortsatt skal ha mulighet å forholde seg til en administrator av lånet som er tilstrekkelig kompetent. Lånekundene vil også etter en overdragelse av lånene til spesialforetak beholde sine lovfestede rettigheter etter finansavtaleloven. Dertil stilles det krav til samtykke fra låntakere ved overdragelse av lån til andre enn finansforetak, ref. finansavtaleloven § 45 i dag. Forslaget til ny lov § 11-19 stiller krav dels til informasjon til låntakere som skal gis før en overdragelse av lån, dels til samtykke som kan nektes innen en frist på tre uker. Dersom låntaker ikke benytter retten til å nekte overdragelsen anses samtykke for å ha blitt gitt. Det er kun låntakere som ikke er forbruker som på forhånd kan frafalle retten til å nekte samtykke.

Advokatforeningen stiller spørsmål ved behovet for passivt samtykke. Advokatforeningen viser til at håndteringen av kravet til samtykke som fremkommer av annet ledd i § 11-19 medfører en unødvendig hindring som kan bli nokså betydelig i praksis. Forbrukernes interesse er i det alt vesentlige hensyntatt ved kravene til at administrasjonsforetaket må være bank, kredittforetak eller finansieringsforetak, at de beholder sine rettigheter etter finansavtaleloven etter overdragelse av lånene til andre enn finansforetak, og at de får informasjon i forkant av en overdragelse. Advokatforeningen viser til at det ellers ikke er krav om samtykke i noen form ved overdragelse av fordringer mellom kredittinstitusjoner, og forbrukerne antas å få tilsvarende vern under det nye forslaget. Det er sannsynlig at porteføljer med lån opptatt av forbrukere vil kunne være aktuelle for verdipapirisering og de vil alltid omfatte et stort antall lån. Debitor trenger ingen begrunnelse for å nekte samtykke, og håndteringen av eventuelle nektelser kan medføre at selve prosessen blir ressurs- og kostnadskrevende, uten at det foreligger beskyttelseshensyn som tilsier et slikt krav. Andre og tredje ledd i § 11-19 foreslås derfor erstattet av en regel om at krav til samtykke etter finansavtaleloven § 45 (1) ikke gjelder ved verdipapirisering.

 

                                                  Vennlig hilsen

 

Jens Johan Hjort                                                                      Merete Smith
leder                                                                                         generalsekretær