Høring – Behandling av forbrukerklager

Sendt: 23.09.2019

Adressat: Barne- og familiedepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 27.6.2019 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for sivilprosess og voldgift. Lovutvalget består av Christian Reusch (leder), Grethe Gullhaug, Nina Monssen, Ola Ø. Nisja, Lene Sandberg og Peter Vagle.

2 KOMMENTARERER

Lovforslaget og tilhørende forskrift bidrar til en klargjøring av grensegangen mellom Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet, og klagebehandlingen i Forbrukertvistutvalget. Advokatforeningen støtter denne klargjøringen.

Advokatforeningen har merknader til noen av de foreslåtte reglene:

Til § 6 Upartiskhet:
Det kan vurderes om bestemmelsen bør vise til habilitetsreglene i annen lovgivning. Muligens følger det allerede av lovutkastet § 5 at forvaltningsloven § 6 får anvendelse. Hensett til at Forbrukerklageutvalget skal avgjøre tvister mellom forbrukere og næringsdrivende kunne det kanskje være nærliggende å vise til domstolloven §§ 106 følgende. En henvisning kan også klargjøre spørsmål om avledet habilitet, hvem som kan forberede en sak osv.

Til § 12 Mekling mv.:
Terminologien i tredje ledd kan virke fremmed når det står at "Resultatet av meklingen … skal gjøres tilgjengelig for partene". Hvis meklingen skal lede frem til et resultat må det jo være fordi partene er enige om at løsningen er akseptabel. Slik bestemmelsen nå er formulert gir den inntrykk av at Forbrukertilsynet kan pålegge partene en bestemt meklingsløsning.

Til § 16 Forbrukerklageutvalgets saksbehandling:
Når sakene kun behandles skriftlig virker det som unaturlig terminlogi å tale om behandling for lukkede dører.

Til § 20 jf. § 23:
Etter at saken er ferdigbehandlet av Forbrukertilsynet eller Forbrukerklageutvalget, vil den ikke være litispendent i perioden på én måned frem til fristen for å bringe saken inn for tingretten er utløpt. Her kan det skje at søksmål anlagt i utlandet i den mellomliggende perioden vil kunne få prioritet. Tilsvarende spørsmål har oppstått ved innstiling av sak i forliksrådet. Problemstillingen er tatt opp i Justisdepartementets høringsnotat om forslag til endringer i tvisteloven – tvistelovevalueringen, juli 2018 (snr. 18/3837) punkt 8.5. Vi antar at problemstillingen har mindre betydning i forbrukertvister, bl.a. fordi Luganokonvensjonen artikkel 16 nr. 2 jf. tvisteloven § 4-8 vil hindre saksanlegg i andre land enn der forbrukeren bor. Det måtte i så fall bare være i saker som er omfattet av lovforslaget, men faller utenfor Luganokonvensjonen artikkel 16 at det kan bli aktuelt.

 

                                                Vennlig hilsen

 

Jens Johan Hjort                                                                       Merete Smith
leder                                                                                          generalsekretær