Sammenslåing av Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett

Sendt: 02.09.2019

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 24.6.2019 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som berørt bransjeorganisasjon. Saken er forelagt lovutvalget for sivilprosess og voldgift og styret i Romerike krets av Advokatforeningen. Lovutvalget består av Christian Reusch (leder), Grethe Gullhaug, Nina Monssen, Ola Øverseth Nisja, Lene Sandberg og Peter Vagle. Styret i Romerike krets består av Ruth Nying Frøland (leder), Brede Gundersen, Monica Melgård, Ole-Kristian Ringnes, Andre Berven (vara), Hilde Mo (vara) og Simon Ladderud Stende (vara).

 

2 KOMMENTARER

Forslaget fra departementet går ut på å slå Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett sammen til én domstol med midlertidig videreføring av begge retts-/kontorsteder. Navnet på den nye domstolen foreslås å være Romerike tingrett. Det er opplyst at leieavtalen for Nedre Romerike tingrett utløper i 2025 og for Øvre Romerike tingrett i 2024. Den sammenslåtte domstolen vil bli samlokalisert på ett sted, men departementet har foreløpig ikke tatt stilling til hvor det vil bli.

Advokatforeningen har funnet forslaget tilstrekkelig beskrevet til å vurdere det, selv om den endelige lokalisering av domstolen ennå ikke er avklart. Om en tar som utgangspunkt at den endelige lokaliseringen vil bli på Lillestrøm, Eidsvoll eller et sted imellom, vil reiseavstandene til domstolen ikke bli veldig mye lenger enn i dag for brukerne, og uansett synes reiseavstanden å ligge innenfor det som må anses som akseptabelt.

Faglig sett er Advokatforeningens vurdering at en sammenslåing vil være en fordel. Den sammenslåtte domstolen vil etter foreningens vurdering ikke bli utjenlig stor med i overkant av 20 årsverk i dømmende stillinger og i underkant av 50 årsverk totalt. Samtidig vil den ha slik størrelse at det ligger til rette for godt og bredt fagmiljø, som departementet har fremholdt i høringsnotatet. Det er også av betydning at sammenslåingen synes å ha støtte lokalt, så vel fra advokatene i området, påtalemyndigheten og domstolens egne ansatte.

Dersom Domstolkommisjonens utredning skulle lede til noe mer spesialisering i domstolene, vil en slik sammensatt domstol også ha en slik størrelse i antall dommere og saksportefølje at det kan ivaretas. For ordens skyld understrekes at Advokatforeningen med dette ikke har tatt noe standpunkt til om slikt økt spesialisering er noe som bør tilrådes.

 

                                              Vennlig hilsen

 

Jens Johan Hjort                                                              Merete Smith
leder                                                                                 generalsekretær