Tilpasninger i kapitalkravene for banker

Sendt: 30.09.2019

Adressat: Finansdepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 26.6.2019 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for bank, finansiering og valuta. Lovutvalget består av Kjersti Tøgard Trøbråten (leder), Peter Aall Simonsen, Linn Hertwig Eidsheim, Thorbjørn Gjerde, Kjersti Hønstad og Hillevi Torngren Myhre

2 KOMMENTARER

Advokatforeningen støtter forslaget, men har enkelte tekniske kommentarer til forskriftsteksten:

• Forslaget § 3: "finansforetaksloven" er feilstavet (mangler en "v").
• Forslaget del VII: henvisningene inntatt i forslagene § 27 og 28 bør kontrolleres.
For øvrig antar vi at henvisningen til verdipapirhandelloven § 9-15a oppdateres som følge av ny paragrafnummerering av verdipapirhandelloven

 

                                               Vennlig hilsen

 

Jens Johan Hjort                                                                   Merete Smith
leder                                                                                     generalsekretær