Forslag til midlertidige endringer i prosessregelverket

Les mer

Forslag til midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av covid-19)

Les mer

Forslag til midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19

Les mer

Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)

Les mer

Endringer i miljøforskriften på bakgrunn av endringer i MARPOL

Les mer

Forslag til midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Les mer

Midlertidige endringer i utlendingsloven - fjernmøte i Utlendingsnemnda mv. for å begrense spredningen av Covid-19

Les mer

Forskrift om effektiviseringstiltak for Arbeids- og velferdsetaten

Les mer

Forslag til endringer i forsvarsloven og vernepliktsforskriften

Les mer

Endring i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a – Melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerhet

Les mer

Høring - Forslag til endringer i bortvisningsforskriften

Les mer

Nedsettelse av inndrivingskostnader (inkassogebyrer og -salærer mv.)

Les mer

Forlengelse av varigheten av koronaloven

Les mer

Midlertidig lov om endringer i plan- og bygningsloven i forbindelse med Covid-19

Les mer

Sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger)

Les mer

Engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid i Norge

Les mer

Utredning av alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til mulige regelendringer

Les mer

NOU 2019:26 - Fra straff til hjelp

Les mer

Forslag til midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid - 19

Les mer