Utkast til prosedyre for nominasjon av norske kandidater til stilling som dommer ved Den internasjonale straffedomstol

Les mer

Bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker

Les mer

Høring av forslag om endringer i apotekforskriften - levering mellom apotek og konkurransepolitiske hensyn

Les mer

Forslag til ny revidert vegnormal N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr

Les mer

Forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv. (regional plan, dispensasjon m.m.)

Les mer

Forsvarlig byggkvalitet – rapport fra Byggkvalitetutvalget – forslag om endringer i plan- og bygningsloven

Les mer

Forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften om oppholdstillatelse på grunnlag av subsidiært beskyttelsesbehov ved en betydelig økning i asylsøkertilstrømningen

Les mer

Overtredelsesgebyr og ledelseskarantene i finansforetaksloven mv.

Les mer

Forskrift om rettspsykiatriske undersøkelser og sakkyndige m.m.

Les mer

Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Les mer

Forslag til endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

Les mer

Endring av myndigheit etter oreigningslova § 15

Les mer