NOU 2020: 6 - Frie og hemmelig valg - Ny valglov

Les mer

Administrative sanksjoner ved overtredelse av forordninger på fondsområdet

Les mer

Forslag til lov om Stortingets ombud for forvaltningen

Les mer

Endringer i forskrift om fosterhjem

Les mer

Forslag til endringer i covid-19-forskriften - etablering av et digitalt innreiseregistreringssystem og pålegg om selvregistrering

Les mer

Forslag til endring av plan- og bygningsloven - Hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser

Les mer

Avgift på produksjon av fisk

Les mer

Innspill til permanente regler om rekonstruksjon

Les mer

Forslag til endringer i covid-19-forskriften (oppholdssted i karantenetiden)

Les mer

Straffansvar for lønnstyveri mv. og om at lønn skal betales via bank

Les mer

Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten

Les mer

Endring av forskrift om arbeids- og hviletid på fiskefartøy

Les mer

Forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven mv.

Les mer

Ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte

Les mer

Forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling

Les mer

FORSLAG OM ENDRING I TOLLFORSKRIFTEN VEDRØRENDE BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER

Les mer