Kompetanse i barnevernet, varsling til fornærmede og etterlatte, og regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet

Les mer

Rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet

Les mer

Forslag til endring av ikrafttredelsesfristen for henholdsvis CITES-eiersertifikat og merking

Forslag til endring av ikrafttredelsesfristen for henholdsvis CITES-eiersertifikat og merking etter §§ 8 og 27 i forskrift 15. juni 2018 nr. 889 om innførsel, utførsel, besittelse mv. av truede arter av vill flora og fauna (CITES-forskriften)

Les mer

Unntak fra kravet om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse for voksne i grunnskole eller videregående opplæring mv.

Les mer

Forslag til midlertidige endringer i smittevernloven

Forslag til midlertidige endringer i smittevernloven (hjemmel for forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfriheten mv.), Prop. 130 L (2019-2020)

Les mer

Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – utvisning og tilleggstid for permanent oppholdstillatelse

Les mer

Forslag til ny forskrift om kontroll med lakselus i akvakulturanlegg

Les mer

NOU 2019: 17 Domstolstruktur, og et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven

Les mer

Forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten

Les mer

Forslag til endringer - håndtering av overvann i byggteknisk forskrift

Les mer

Forenklet rekonstruksjonsforhandling for små foretak

Les mer