Midlertidig forskrift om unntak fra tinglysingsloven i forbindelse med Covid 19-utbruddet

Les mer

Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven ved rekvisisjon av fast eiendom etter helseberedskapsloven og sivilbeskyttelsesloven i forbindelse med Covid-19-utbruddet

Les mer

Forslag til forskrift om unntak fra konkurranseloven som følge av utbrudd av Covid-19

Les mer

Forslag til midlertidig forskrift om straffegjennomføring i medhold av lov 24. mars 2020 om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av Covid-19 mv. (koronaloven)

Les mer

Midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19

Les mer

Forslag til forskrifter om unntak fra reglene om fysisk møte mv. i aksjeloven og allmennaksjeloven, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven med hjemmel i koronaloven

Les mer

Etikkinformasjonsutvalgets rapport - Åpenhet om leverandørkjeder

Les mer

Forslag om endring i forskrift 30.07.1992 nr. 593 om registrering av skip i NOR

Forslag om endring i forskrift 30.07.1992 nr. 593 om registrering av skip i NOR og forskrift 30.07.1992 nr. 592 om registrering av skip i NIS – for å tilrettelegge for tilbud om elektronisk tinglysning (registrering) av skipsskjøte

Les mer

Advokatforeningens innspill til Stortinget om koronaloven

Advokatforeningen har etter forespørsel fra Stortinget sendt inn merknader til regjeringens forslag til koronalov.

Les mer

Endringer i hvitvaskingsloven og -forskriften

Les mer

Forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften om omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i mottak mv.

Les mer

NOU 2019:21 Framtidens fiskerikontroll

Les mer

NOU 2019: 19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom

Les mer