Forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften om omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i mottak mv.

Sendt: 05.03.2020

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 16.12.2019 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for asyl- og utlendingsrett. Lovutvalget består av Olga Halvorsen (leder), Halvor Frihagen, Christian Fredrik Galtung, Maral Houshmand, Andre Møkkelgjerd, Emilie Westlye Refseth, Bjørn Skuggevik, Marianne Wiken.
2 SAKENS BAKGRUNN

Justis- og beredskapsdepartementet har foreslått å lov- og forskriftsfeste omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år som bor i mottak. Videre har departementet foreslått å forskriftsfeste de nærmere krav til omsorgstilbudet til enslige, mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i mottak, samt krav til mottakene når det gjelder bl.a. fysisk utforming, bemanning, kartlegging, individuell oppfølging, beboermedvirkning og aktivisering.

Departementet mener at dagens nivå på den omsorgen som skal utøves og gjeldende standard på mottakene skal opprettholdes, herunder at forslaget ikke innebærer noen «nivåheving». Det er fra departementet vist til at Stortinget ikke har gitt noen føringer om dette. Det er således foreslått å kodifisere dagens praksis slik den allerede fremgår av UDIs retningslinjer.

Advokatforeningen støtter ikke departementets forslag om å lov- og forskriftsfeste dagens praksis. Vi viser til Nasjonal institusjon for menneskerettigheters (NIM) juridiske gjennomgang i temarapport av 2016. NIM konkluderer med at omsorgstilbudet som gis de mellom 15 og 18 år i mottak ikke er likeverdig det omsorgstilbudet som gis til enslige, mindreårige asylsøkere under 15 år og øvrige barnevernsbarn. Advokatforeningen har merket seg NIMs konklusjon om at forskjellsbehandlingen utgjør diskriminering i strid med barnekonvensjonen artikkel 22 og 20, jf. artikkel 2, og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 26.

Departementet mener at denne forskjellen ikke er diskriminering, men et alderstilpasset tilbud. Advokatforeningen kan imidlertid ikke se at dette er begrunnet eller redegjort for konkret og hva som skiller gruppen på 15-18 år som er asylsøkere og øvrige barnevernsbarn i samme aldersgruppe.
Dersom det skal vedtas slike lov- og forskriftsendringer, mener Advokatforeningen at disse må bidra til å styrke omsorgstilbudet og ikke bare innebære en kodifisering av gjeldende praksis og retningslinjer. Vi viser i den forbindelse til de funn som er presentert i FAFOs rapport om omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige (2018), som vi mener danner et godt utgangspunkt for den nærmere utarbeidelsen av en eventuell lov -og forskriftsfesting av UDIs omsorgsansvar.

3 DEPARTEMENTETS FORSLAG

3.1 Forslag til endringer i utlendingsloven

Utlendingsloven § 95, nytt annet ledd.
Advokatforeningen tiltrer ikke forslaget og viser til det som er skrevet under punkt 2.

Utlendingsloven § 95, nytt fjerde ledd
Advokatforeningen bemerker følgende:

I høringsnotatet har departementet vist til sektoransvarsprinsippet hva gjelder fordeling av ansvar for ivaretakelsen av det enkelte barn. Vi bemerker imidlertid at det enkelte barn i asylsøkerfasen blir flyttet flere ganger mellom ulike mottak på grunn UDIs behov for justering av kapasitet. Forskning viser at flere flyttinger skaper betydelige utfordringer for særlig barnevern -og helsetjenesten.

Sektoransvarsprinsippet kan derfor vanskelig la seg anvende på en forsvarlig måte og til barnets beste ved korte opphold i den enkelte kommune. Advokatforeningen mener derfor det bør settes et tak på antall flyttinger, alternativt at det innføres klagerett på vedtak om flytting etter forvaltningslovens regler.

3.2 Forslag til endringer i utlendingsforskriften

Advokatforeningen mener at de foreslåtte forskriftsbestemmelsene er for vage og generelle i forhold til formålet. For eksempel foreslås det ikke forskriftsfestet hvor mange med barnefaglig kompetanse det skal være ansatt ved mottaket per barn. Kravet som er i dag med minst en person med barnefaglig kompetanse mener vi ikke holder, da dette må tilpasses antall barn. Særlig hvis vi skulle få en ny situasjon som i 2015/16 med stort antall flyktninger, er det fare for at ressursene blir presset og at omsorgstilbudet dermed blir svekket i forhold til i dag hvor vi har en lav tilstrømming.

Advokatforeningen mener derfor at det bør tydelig fremgå av forskriften hva som kreves av bemanningsgrad og andel med barnefaglig kompetanse. Vi mener at dette må være på et tilnærmet nivå som i barneverntjenesten.

Advokatforeningen mener til slutt at en tilsynsordning bør være ekstern og ikke tillagt UDI. En uavhengig instans vil i større grad kunne ha en nøytral rolle og på denne måten best mulig ivareta tilsynsoppgavene på en rettssikker og tillitsvekkende måte.

 


                                                    Vennlig hilsen

 

Jens Johan Hjort                                                                          Merete Smith
leder                                                                                             generalsekretær