Forskriftshjemmel for oppholdssted under innreisekarantene

Les mer

NY FORSKRIFT OM RETNINGSLINJER OG RAPPORT OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

Les mer

Digitale årsmøter, elektronisk kommunikasjon mv. i boliglovene

Les mer

Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5

Les mer

Forslag om endring av forskrift om arbeidsavtale og lønnsoppgave mv. som en følge av endringer i MLC

Les mer

Forslag til endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikk-saker og forskrift om prikkbelastning - økning av bøtesatser og antall prikker

Les mer

Forslag til endringer i straffeprosessloven og straffeloven

Les mer

Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)

Les mer

Forslag til forlengelse av midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Les mer