Forslag til nye midlertidige regler om straffegjennomføring for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Les mer

Forslag til revidert gebyrforskrift

Les mer

NOU 2020: 7 Verdier og ansvar

Les mer

Forslag til endringer i forskrift om byggesak og byggteknisk forskrift

Les mer

NOU 2020: 4 Straffelovrådets utredning nr. 1: Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper

Les mer

Erfaringer med midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen

Les mer

Endring i advokatregelverket – forslag om innføring av krav til hederlig vandel mv.

Les mer

Forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser

Les mer