Forskrifter til lov om register over reelle rettighetshavere

Les mer

Nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte

Les mer

Forslag til endringer i politiloven - erstatning for skader under politioperativ trening

Les mer

Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevern og i barnevernsarbeid

Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevern og forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevernsarbeid

Les mer

Rapportering om norsk gjennomføring av Århuskonvensjonen

Rapportering om norsk gjennomføring av Århuskonvensjonen om tilgang til miljøinformasjon, allmennhetens deltakelse i beslutningsprosesser og adgang til klage og domstolsprøving på miljøområdet

Les mer

Endringer i energiloven § 4-2

Les mer

Forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Les mer

Forslag om forlengelse av midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19

Les mer

Anerkjennelse av ekteskap inngått med mindreårige etter utenlandsk rett mv.

Les mer

Elektronisk levering av registreringsmelding til Merverdiavgiftsregisteret (Samordnet registermelding del 2)

Les mer

Høring - NOU 2020:9 Blindsonen

Les mer

Forlengelse av midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Les mer

Endringer i vergemålsloven og vergemålsforskriften – om godtgjøring til verger mv.

Les mer

Oppnevning av prosessfullmektig i sak om frihetsberøvelse etter utlendingsloven

Les mer

Forslag til endring i skatteforvaltningslovens regler om søksmålsadgang

Les mer

Forskrift til ny arvelov mv. og forslag om tidsfrist for hvor lenge en landbrukseiendom kan bli værende i et dødsbo

Les mer

Forslag til endring av forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

Les mer