Forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Sendt: 24.09.2020

Adressat: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 17.6.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for bygningsrett og reguleringsspørsmål. Lovutvalget består av Liv Zimmermann (leder), Kurt Asbjørn Elvevoll, Kjell Erik Grøsfjeld, Ingrid Sævold Moe og Anne Tellefsen.

2 SAKENS BAKGRUNN

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt frem forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

Det fremgår av høringsbrevet at forslaget er forkortet og forenklet i forhold til gjeldende retningslinjer. Forenklingen ligger i at de Rikspolitiske retningslinjene for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen er fjernet som eget punkt. Departementet fremhever ellers at de reviderte retningslinjene vektlegger enda sterkere enn gjeldende retningslinjer at den viktigste differensieringen er ment å skulle skje gjennom kommunal planlegging, samt at distriktsprofilen er styrket i de reviderte retningslinjene.

Departementet oppfordrer kommunene til å vurdere sin egen soneplassering i forbindelse med høringen. Alle høringsinstanser anmodes om å vurdere om de reviderte retningslinjene er klargjørende og vil øke forståelsen av differensieringen mellom pressområder og spredt bebygde strøk, og om endringene øker lokal handlefrihet samtidig som man ivaretar natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

3 KOMMENTARER TIL FORSLAGET

Advokatforeningen mener det fremkommer rimelig klart også av gjeldende retningslinjer at intensjonen med retningslinjene er at det skal differensieres mellom ulike områder i strandsonen og at ytterligere differensiering, utover den som fremgår av retningslinjene, kan skje gjennom kommunal planlegging. Innholdet i forslaget til reviderte retningslinjer er etter Advokatforeningens oppfatning i hovedsak det samme som i gjeldende.

Forslaget til reviderte retningslinjer er imidlertid forbedret ved at teksten er delt opp i flere avsnitt med tematiske overskrifter som gjør dem lettere å lese. Det er etter Advokatforeningens syn også en fordel at de Rikspolitiske retningslinjene for Oslofjordregionen, dvs. punkt 5 i gjeldende retningslinjer som gikk over nesten 5 av 13 sider, er tatt ut. Ved dette er forslaget til reviderte retningslinjer blitt mer oversiktlige og lettere forståelige.

De reviderte retningslinjene fremhever etter Advokatforeningens syn en del flere hensyn som kommunene kan vurdere og vektlegge i sin planlegging, hvilket bidrar til å øke nytten av å bruke retningslinjene aktivt.

Advokatforeningen kan derimot ikke se at det fremgår vesentlig klarere av forslaget til reviderte retningslinjer, enn av gjeldende retningslinjer, at det legges opp til å øke den lokale handlefriheten. Dersom dette er meningen med de reviderte retningslinjene, mener Advokatforeningen det gjerne kan fremgå mer eksplisitt. I denne sammenheng vises det til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet også har kommet med forslag til endringer i dispensasjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 19-2, som er ment å styrke hensynet til det kommunale selvstyret. Advokatforeningen mener forslagene om disse endringene viser at det er et enhetlig og klart ønske om å åpne opp for et bredere kommunalt skjønn. Det er derfor positivt at dette presiseres å gjelde allerede på planstadiet, noe som kanskje kan bidra til at man unngår en del dispensasjoner i den etterfølgende byggesaken.

4 AVSLUTNING/OPPSUMMERING

Advokatforeningen kan ikke se at forslaget til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen er klart endret hva angår de forhold departementet ber høringsinstansene om å vurdere, dvs. om retningslinjene øker forståelsen av differensiering, og om retningslinjene øker den lokale handlefriheten, sammenlignet med gjeldende retningslinjer.
Advokatforeningen mener likevel at forslaget til reviderte retningslinjer er positivt ved at det er forkortet og gjort enklere å forstå og å bruke aktivt.

 

                                                   Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                      Merete Smith
leder                                                       generalsekretær