Forslag om endring i flere forskrifter til skipssikkerhetsloven som følge av endringer i direktiv 2009/45 om innenriks passasjerskip og behov for endring av reglene om bunntilsyn for lasteskip

Les mer

Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs, og forslag til endringer i havenergilova og havenergilovforskrifta

Les mer

Forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften - Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger

Les mer

Endringer i arveloven mv. (begrensninger i ansvaret for arvelaterens forpliktelser mv.)

Les mer

Videreføring av midlertidig lov om rekonstruksjon

Les mer

Endringer i saksbehandlingen mv. i Utlendingsnemnda

Les mer

Forslag til nye regler om stiftelser

Les mer

Endringer i straffeloven mv. - påvirkningsvirksomhet

Les mer

Forslag om ny ordning for beskatning av ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen

Les mer