Permanent rettssted for Hålogaland lagmannsrett i Finnmark

Les mer

Endringer i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Les mer

Endringer i tollforskriften kap. 15 (IPR)

Les mer

Koronasertifikat - endringer i smittevernloven

Les mer

Forslag til ny forskrift om tryggleik i passasjerområde

Les mer

Forslag om å forskriftsfeste ansettelsesform for direktøren i Datatilsynet

Les mer

Høring - Forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd

Les mer