Forslag til endringer i Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister

Les mer

Forslag til endringer forsvarsloven av 27. august 2021

Les mer

Forslag om opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner

Les mer

Forslag til endring i utlendingsforskriften (tidspunktet retten til permanent oppholdstillatelse inntrer)

Les mer

Forslag til endringer i forskrift om terskelverdier for beslutning om å unnlate revisjon etter aksjeloven § 7-6

Les mer

Forslag om endringer i lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven)

Les mer

Forskrift om endring i forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger

Les mer

Forslag til endringer i forskrift til statsansatteloven

Les mer

Forslag til forskrift om signatur i domstolene mv.

Les mer

Oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget

Les mer

Endringer i byggteknisk forskrift – parselloppdeling av campingplasser

Les mer

Bestemmelse om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge

Les mer

Forslag til endringer i plan- og bygningsloven (fortetting, transformasjon, utbyggingsavtaler mv)

Les mer

NOU 2021: 9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv – Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering

Les mer