Forslag om opphevelse av forskrift om vedtekter for Norsk Romsenter og forslag til ny forskrift om tilskudd til nasjonale følgeprogrammer

Les mer

NOU 2021 8 Trygd over landegrensene

Les mer

Innspill til permanente endringer i prosessregelverket om bruk av fjernmøte og fjernavhør

Les mer

Endringer i pasientjournalloven mv. - nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere

Les mer

Forslag til ny ekomlov, ny ekomforskrift og endringer i nummerforskriften

Les mer

Forslag til endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som behandler helsesaker

Les mer

Straffelovrådets tilleggsutredning om pønal inndragning

Les mer

NOU 2021:7 Trygg og enkel eiendomsmegling. Evaluering av eiendomsmeglingsloven og forslag til en fremtidsrettet regulering

Les mer