Endringer i stykkprisforskriften som følge av endringer i straffeprosessloven knyttet til aktiv saksstyring

Les mer

Forslag til ny forskrift om Barnesakkyndig kommisjon

Les mer

Forslag til beskatningshjemmel for utenlandske personer og selskap som deltar i mineralvirksomhet, utnytter fornybare energiressurser eller utøver karbonhåndtering på norsk kontinentalsokkel

Les mer

Forslag til rundskriv om påtalekompetanse

Les mer

Forslag om etablering av et tillatelsesregime for havbruk til havs og endringer i yttergrensene i produksjonsområdeforskriften

Les mer