Forslag om endring i forskrift om det europeiske sjøsikkerhetsbyrå EMSA

Les mer

Forslag til ny forskrift om fiskeritillatelser og kvotefaktorer

- Oppfølging av Meld.St. nr. 32 (2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping

Les mer

Forslag til prosedyre for nominasjon av kandidat til stilling som norsk dommer ved Efta-domstolen

Les mer

Forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy

Les mer

Forslag om adgang til å avholde fjernmøter og å ta lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer i Utlendingsnemnda m.m.

Les mer

Forslag til endring i forskrift om navigasjon og navigasjonshjelpemidler for skip og flyttbare innretninger

Les mer

Endringer i vergemålsloven – taushetsplikt og digitale vergefullmakter

Les mer

Forslag til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien

Les mer

Forslag til endringer i reglene i skattebetalingsloven § 5-15 og § 5-16

Les mer

Forslag til forlengelse av reglene om koronasertifikat

Les mer

Forslag om endringer i vegtrafikkloven - Tollmyndighetenes ruskontroll av motorvognførere mv.

Les mer

Forslag til midlertidig hjemmel for pålegg om undersøkelse og tvangstesting for covid-19

Les mer