Alle høringsuttalelser

 1. Kompetanse i barnevernet, varsling til fornærmede og etterlatte, og regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet

 2. Rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet

 3. Forslag til endring av ikrafttredelsesfristen for henholdsvis CITES-eiersertifikat og merking

  Forslag til endring av ikrafttredelsesfristen for henholdsvis CITES-eiersertifikat og merking etter §§ 8 og 27 i forskrift 15. juni 2018 nr. 889 om innførsel, utførsel, besittelse mv. av truede arter av vill flora og fauna (CITES-forskriften)

 4. Unntak fra kravet om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse for voksne i grunnskole eller videregående opplæring mv.

 5. Forslag til midlertidige endringer i smittevernloven

  Forslag til midlertidige endringer i smittevernloven (hjemmel for forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfriheten mv.), Prop. 130 L (2019-2020)

 6. Rapport om inkassoloven

 7. Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – utvisning og tilleggstid for permanent oppholdstillatelse

 8. Forslag til ny forskrift om kontroll med lakselus i akvakulturanlegg

 9. NOU 2019: 17 Domstolstruktur, og et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven

 10. Forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten