Alle høringsuttalelser

  1. Forslag til endringer i straffegjennomføringsloven

  2. Forslag til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv.

  3. Gjennomføring av deler av boliglånsdirektivet

  4. Kommunikasjonskontroll i nødsituasjoner

  5. Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert saksflyt i saker som gjelder overgrep mot barn

  6. NOU 2019: 1 Overtakelsestilbud - frivillig og pliktig tilbud

  7. Tilpasninger i kapitalkravene for banker

  8. Utredning av norske lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip

  9. Høring – Behandling av forbrukerklager

  10. Gjennomføring av EUs verdipapiriseringsforordning