Alle høringsuttalelser

  1. Hjemmel for overtredelsesgebyr ved brudd på fartsområdebegrensningene i eller i medhold av NIS-loven § 4

  2. Sammenslåing av Fredrikstad tingrett, Halden tingrett, Moss tingrett og Sarpsborg tingrett

  3. Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskrifen

  4. Forslag til ny barnevernslov

  5. Forslag til endringer i barneloven for å legge til rette for digitalisert erklæring av farskap

  6. Nye regler om dykking fra skip

  7. Framlegg om fjerning av fritak frå avgift for varesendingar av låg verdi (350-kronersgrensa)

  8. Retningslinje om barnevernets ansvar for barn som begår straffbare handlinger

  9. Endring av særavgiftsforskriften - avgift på elektrisk kraft

  10. Skattemelding for næringsdrivende på standardisert digitalt format