Alle høringsuttalelser

  1. Endring i forskrift om arbeidstid for avlastere

  2. Forskriftsendringer - unntak fra arbeidstidsbestemmelser

  3. Forslag om opphevelse av omstillingsloven

  4. Bedre regulering av større utbyggingsprosjekter - rapport fra ekspertutvalg - forslag om endringer i eierseksjonsloven

  5. Forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser

  6. Forslag til endringer i reglene for uføretrygd mv.

  7. Forslag til endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, tvangsekteskap, skyting mot politiet m.m.)

  8. Ny forskrift til foretaksnavneloven

  9. Forslag til endringer i arbeidstvistloven

  10. Forslag til endring i forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven