Nyhet

Gjennomslag i koronaloven

Etter innspill fra Advokatforeningen har Stortinget endret koronaloven slik at det fremgår at forskriftene som gis ikke kan «begrense grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper eller domstolenes uavhengighet».

I forbindelse med at koronalovens varighet skulle forlenges utover 27. april, uttalte Advokatforeningen i sin høringsuttalelse at loven samtidig burde endres slik at anvendelsesområdet ble avgrenset negativt.

Regjeringen fulgte ikke opp innspillet i sin proposisjon, men under stortingsbehandlingen ble Advokatforeningens forslag til ordlyd tatt inn i lovens § 2:

«En midlertidig forskrift kan likevel ikke begrense grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper eller domstolenes uavhengighet.»

Det var Advokatforeningens erfaring etter å ha skrevet høringssvar til flere av forskriftene som er foreslått med hjemmel i koronaloven, som utgjorde bakgrunnen for innspillet. Foreningens inntrykk etter dette arbeidet var at flere av tiltakene som ble foreslått gjennomgående var for vide, for omfattende eller ikke strengt tatt nødvendige som følge av koronasituasjonen.

Foreningen tok dessuten på nytt opp professor Gravers tidligere forslag om å klargjøre lovens bestemmelse om domstolskontroll. Dette fikk også gjennomslag.

Det er nå gitt signaler fra regjeringen om at koronaloven ikke vil bli foreslått forlenget ytterligere, slik at denne oppheves 27. mai. Det foregår nå et omfattende arbeid med å lovfeste de midlertidige reglene som til nå har vært gitt som forskrifter med hjemmel i koronaloven. I flere av lovutkastene som frem til nå har vært på høring, foreslås det at de midlertidige reglene skal gjelde ut 2020.