Nyhet

Midlertidige regler for deg som er advokat

På grunn av korona-pandemien er det vedtatt en rekke midlertidige lover. Flere av reglene var tidligere å finne i forskrifter gitt med hjemmel i koronaloven, som nå er opphevet. Her er en oversikt over lovene som er særlig relevante for advokater

 

Midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. av 26. mai 2020

Det er vedtatt en midlertidig lov som har til formål å sikre en viss drift i domstolene på tross av de iverksatte smitteforebyggende tiltakene. Loven gjelder både sivile- og straffesaker. Den nye loven viderefører reglene fra midlertidige forskrift nr. 459 fra 27. mars 2020. Ved endringslov 19. juni 2020 nr. 82 ble ytterligere tilpasninger i prosessregelverket vedtatt.

Tiltakene i loven er i hovedsak å:

 • Utvide adgangen til å holde fjernmøter og gjennomføre fjernavhør i domstolene
 • Utvide adgangen til skriftlig behandling av straffesaker og straffeprosessuelle tvangsmidler i domstolene
 • Tilrettelegge for fleksible løsninger for signering av dokumenter, herunder avgjørelser i domstolene og påtaleunnlatelser i politiet og påtalemyndigheten
 • Tilrettelegge for fleksible løsninger for avsigelse av rettslige avgjørelser mv.
 • Tilrettelegge for at utleveringsbegjæringer anses mottatt også ved elektronisk oversendelse, samt at rettsanmodninger kan mottas elektronisk fra stater utenfor EU og Schengen.
 • Tilrettelegge for elektronisk forkynnelse og telefonforkynnelse
 • Tilrettelegge for overføring av saker mellom sideordnede domstoler
 • Utvide adgangen for skriftlig behandling i jordskifteretten
 • Tilrettelegge for fleksible løsninger for tilkalling og trekning av meddommere
 • Utvide adgangen for tilståelsespådømmelse i tingretten
 • Forenkle reglene for konstituering av statsadvokater

Prop. 94 L (2019-2020) og Prop. 122 L (2019-2020) inneholder forarbeidsuttalelser og merknader til bestemmelsene i den midlertidige loven.

Advokatforeningen har utarbeidet en veiledning om den midlertidige situasjonen i domstolene på sivilprosessens område, skrevet av leder for lovutvalget for sivilprosess og voldgift, Christian Reusch.

Les forarbeidsuttalelsene på regjeringen.no

Les veiledningen på vår nettside.

Midlertidige endringer i straffegjennomføringsloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19) av 26. mai 2020

Loven berører blant annet besøk i fengsel, bruk av fotlenke ved prøveløslatelse og straffavbrudd.

Hva gjelder de midlertidige reglene om fengselsbesøk, har disse konsekvenser for advokater idet advokatbesøk kan nektes dersom det ikke kan gjennomføres på en helsemessig forsvarlig måte. Det heter i loven at i slike tilfeller skal det legges til rette for kontakt ved bruk av fjernkommunikasjon. Etter innspill fra Advokatforeningen i høringsrunden vil stykkprisforskriften gjelde for slik kontakt.

Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 av 26. mai 2020

Det er vedtatt midlertidig lov som inneholder regler som fraviker reglene om fysisk møte i ulike sammenslutninger mv. Loven viderefører i hovedsak regler i midlertidige forskrifter gitt i medhold av koronaloven.

Reglene gjelder:

 • Unntak fra krav til fysisk møte mv. i aksjeloven og allmennaksjeloven
 • Unntak fra krav til fysisk møte mv. i samvirkelova
 • Unntak fra krav til fysisk møte mv. i selskapsloven
 • Unntak fra krav til fysisk møte mv. i stiftelsesloven
 • Unntak fra krav til fysisk møte mv. i statsforetaksloven

Midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 av 26. mai 2020

Reglene inneholder blant annet hjemmel for å beslutte fjernmøte, fjernavhør og en utvidet adgang til kombinasjon av skriftlig og muntlig behandling.

Sentralenheten for fylkesnemndene har lagt ut mer informasjon om saksbehandlingen i fylkesnemndene under korona-pandemien.

MIDLERTIDIG LOV OM REKONSTRUKSJON FOR Å AVHJELPE ØKONOMISKE PROBLEMER SOM FØLGE AV UTRBUDD AV COVID-19 (REKONSTRUKSJONSLOVEN) AV 11.MAI 2020.

Lovens hovedformål er å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet av akutt svikt i inntektene som følge av utbruddet av covid-19. Rekonstruksjonsregler kan bidra til at bedrifter som under normale forhold er lønnsomme, i større grad kan reddes, og arbeidsplasser og verdier sikres. Loven erstatter gjeldende regler om gjeldsforhandlinger i konkursloven (foreløpig frem til 1.januar 2022).

Noen av tiltakene i loven:

 • Det kan åpnes rekonstruksjonsforhandlinger mens skyldneren fortsatt har likvide midler.
 • Kreditor kan på visse vilkår åpne rekonstruksjonsforhandling.
 • Begjæring om åpning av rekonstruksjonsforhandling skal fremsettes skriftlig for tingretten. Tingretten oppnevner en rekonstruktør og et kreditorutvalg.
 • Rekonstruktøren skal være en advokat med erfaring fra insolvensbehandling (se mer om dette på Advokatforeningens nettsider
 • Det åpnes for å omgjøre gjeld til egenkapital i forbindelse med rekonstruksjon.
 • Ny forskriftshjemmel for å gjøre unntak fra det offentliges fortrinnsrett for krav på skatt og merverdiavgift mv.

Les forarbeidsuttalelsene på regjeringen.no. 

FORSKRIFT OM FORENKLET REKONSTRUKSJONSFORHANDLING FOR SMÅ FORETAK AV 19. JUNI 2020

Med virkning 1. juli 2020 gjelder midlertidige regler om forenklet rekonstruksjonsforhandling for små foretak. Forskriften er gitt i medhold av den midlertidige rekonstruksjonsloven og varer til 1. januar 2022. Rekonstruksjonsloven gjelder med de særregler som følger av forskriften.

Les departementets høringsnotat på regjeringen.no.

MIDLERTIDIG LOV OM FORLENGET FRIST OG UNNTAK FRA KRAV TIL FYSISK GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØTE MV. I BOLIGBYGGELAG, BORETTSLAG OG EIERSEKSJONSSAMEIER FOR Å AVHJELPE KONSEKVENSER AV UTBRUDD AV COVID-19 AV 19. JUNI 2020

Det er vedtatt midlertidig lov som gjør unntak fra kravene i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven om fysisk oppmøte på generalforsamling og årsmøte, og om fysisk signatur i de samme lovene. Loven legger videre til rette for at boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier kan kommunisere elektronisk med andels- og seksjonseiere, uavhengig av om disse har forhåndssamtykket til elektronisk kommunikasjon. I tillegg inneholder loven en bestemmelse om å forlenge fristen for å holde generalforsamling og årsmøte i 2020 til 31. august.

Les forarbeiduttalelsene på regjeringen.no.