Nyhet

Ny høring om koronaloven: Advokatforeningen vil ha avgrensning av virkeområdet

Justisdepartementet foreslår å forlenge virketiden til koronaloven. Samtidig har departementet bedt om synspunkter på lovens anvendelsesområde. Advokatforeningen mener at det bør fastsettes grenser for hva koronaforskriftene kan gå ut på.

Etter at foreningen har skrevet høringssvar til flere av de forskriftene som er foreslått med hjemmel i koronaloven så langt, er det foreningens inntrykk at tiltakene som foreslås gjennomgående er for vide, for omfattende eller ikke strengt tatt nødvendige som følge av koronasituasjonen. Når Domstolsadministrasjonen i tillegg har fremmet et forslag til Justisdepartementet om at man bør fjerne meddommere i tingretten for å lette avvikling av straffesakene, mener Advokatforeningen at det er på sin plass å lovfeste at koronaforskriftene ikke kan begrense grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper eller domstolenes uavhengighet.

Advokatforeningen slutter seg også til professor Gravers forslag om å klargjøre reglene om domstolskontroll i loven, slik at det går frem at domstolen kan prøve både tiltakets forsvarlighet og nødvendighet, herunder dets forholdsmessighet.

Les hele høringsuttalelsen her.