Nyhet

Oppdatert oversikt over økonomiske tiltak for advokater, herunder skatt og avgift

I løpet av de siste ukene er det som følge av korona-epidemien blitt vedtatt flere økonomiske tiltak for å avhjelpe konsekvensene av epidemien. Vi har laget en oversikt.

Oversikten er ajour per 20. april 2020.

Kredittilgang

Kompensasjonsordning med kontanthjelp til bedrifter

Kompensasjonsordningen omfatter foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt og størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader.

Her kan du lese mer om kompensasjonsordningen.

Statens garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Ordningen skal gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter å få lån i banken. Ordningen går ut på at bankene kan yte lån til SMB-kunder "som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av utbruddet av Covid-19", mot at staten "dekker 90 prosent av finansforetakets tap pro rata". 

Her kan du lese mer om statens garantirordning for små og mellomstore bedrifter.  

Skatter og avgifter

Arbeidsgiveravgiften vil bli midlertidig redusert – innbetaling utsettes

Regjeringen har foreslått midlertidig kutt i arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng for mai og juni. Det konkrete forslaget vil komme 12. mai (revidert nasjonalbudsjett). Innbetaling av terminen for arbeidsgiveravgift som forfaller 15. mai utsettes til 15. august 2020. Utsettelsen omfatter også lønnsdelen av finansskatten.

Merverdiavgift – MVA/moms – utsettes

Innbetaling av merverdiavgift som forfaller 14. april 2020 utsettes til 10. juni 2020. Det påløper ingen renter. MVA-meldingen skal leveres 14. april som normalt.

Utsatt formuesskatt

Eiere av bedrifter som går med underskudd i 2020, kan få utsettelse med innbetaling av formuesskatt på virksomhetsformue (arbeidende kapital) når den forfaller til betaling i 2021. Eiere som kan sannsynliggjøre at bedriften vil gå med underskudd, vil kunne få redusert sin forskuddsskatt – som inkluderer formuesskatten – i 2020.

Forskuddsskatt for selskaper utsettes

Innbetaling av forskuddsskatt for selskaper, inkludert overskuddsandelen av finansskatt, andre termin 15. april utsettes til 1. september. 

Dersom virksomheten er rammet av inntektstap, må du huske å endre skattekortet for å sette skattetrekket ned.

På Skatteetaten.no kan du endre skattekortet.

Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende utsettes

Innbetaling av forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skattytere utsettes. Forfall blir i 2020: 1. mai, 15. juli, 15. september og 15. november.

Dersom virksomheten er rammet av inntektstap, må du huske å endre skattekortet for å sette skattetrekket ned.

På Skatteetaten.no kan du endre skattekortet.

Utsatt innbetaling av finansskatt

Innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020.

Tilbakeføring av underskudd mot beskattet overskudd 2018/2019

Selskaper får en midlertidig mulighet til å tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av selskaps­underskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

Utsatt leveringsfrist for skattemelding

Leveringsfristen for skattemeldingen 2019 utsettes fra 31. mai til 31. august. Det er ikke mulig å søke om ytterlig utsettelse. Skatteetaten oppfordrer næringsdrivende og selskaper til å rapportere pliktige opplysninger så tidlig som mulig.

Ektefeller til de som har utsatt frist har samme frist. Det samme gjelder deltakere i selskap med deltakerfastsetting.

Fristen for å betale tilleggsforskudd er uendret, 31. mai 2020.

Tvangsmulkt stanses

Skatteetaten har midlertidig stanset ileggelse av tvangsmulkt ved for sen levering av a-meldinger, mva-meldinger (herunder mva-melding som leveres med årstermin), årsoppgave for primærnæring og skattemelding for personlig næringsdrivende og aksjeselskap.

Bidrag og regnskap til Tilsynsrådet

Utsatt innlevering av regnskap, egenerklæring og betaling av bidrag til Tilsynsrådet

Fristen for innlevering regnskap og egenerklæring og betaling av bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden utsettes én måned fra opprinnelig frist, og til 30. mai 2020.

Lønn

Omsorgspenger – Flere endringer

  • Antall omsorgsdager: doblet fra 10-20 dager ved ett eller to barn. 30 omsorgsdager ved tre eller flere barn.
  • Selvstendig næringsdrivende: kan søke om utbetaling av omsorgspenger fra den 4. dagen den næringsdrivende er hjemme fra jobb.
  • Det er også nytt at den næringsdrivende ikke trenger å legge ved legeerklæring eller dokumentasjon på inntekten når vedkommende skal søke om utbetaling av omsorgspenger.
  • Advokater som er arbeidsgivere: skal betale lønn for de 3 første omsorgsdagene (tidligere 10 dager).
  • Arbeidsgiver skal også betale lønn for de øvrige omsorgsdagene, men kan få tilbake disse pengene ved å sende et refusjonskrav til NAV.

Permittering - Arbeidstakere får «full lønn» i 20 dager ved permittering

Permitterte ansatte skal få «full lønn» (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering. Arbeidsgiver dekker de to første dagene. Staten dekker utgiftene fra dag 3 til 20.

Formålet med den nye midlertidige ordningen er å forlenge den samlede perioden permitterte får full lønn i starten av permitteringsperioden fra 15 dager til 20 dager, samtidig som arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering reduseres fra 15 dager til 2 dager.

En del arbeidsgivere har forskuttert lønn til sine permitterte arbeidstakere i de 18 dagene utover arbeidsgiverperioden. Disse arbeidsgiverne vil få refundert det de har betalt ut, begrenset oppad til 6G. For å forenkle saksbehandlingen i NAV vil denne muligheten opphøre for permitteringsperioder som starter etter 20. april 2020.

Arbeidsgivere må fremme søknad om refusjon innen 31. oktober 2020.

NAV holder på å lage en digital søknad- og utbetalingsfunksjon som NAV opplyser vil være klar i månedsskiftet april/mai.

På nav.no kan du lese mer om ordningen og lønnsberegningen.

Kompensasjon til selvstendig næringsdrivende for inntektsbortfall

Selvstendig næringsdrivende som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av koronasituasjonen skal få en inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av inntektene de siste tre årene, begrenset oppad til 6G. Ordningen trådte i kraft 14. mars 2020. 

Som selvstendig næringsdrivende må du enten ha et enkeltpersonforetak (ENK), et ansvarlig selskap (ANS), eller et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA). Selskapet må være registrert før 1. mars 2020.

Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Det betyr at om inntektstapet ditt startet 14. mars kan du søke om kompensasjon fra 30. mars 2020.

Kompensasjonsgrunnlaget for selvstendig næringsdrivende beregnes som hovedregel med utgangspunkt i næringsinntekt de siste tre inntektsårene. Ordningen gjelder inntekt som ikke gir rett til dagpenger.

Du må søke etterskuddsvis måned for måned. Hvis du har inntektstap i mai, kan du tidligst søke kompensasjon for denne måneden i begynnelsen av juni.

Nav har nå fått på plass en elektronisk ordning for søknad om kompensasjon.

På NAV.no kan du lese mer om kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og søke om kompensasjon.

Permittering og sykepenger

Sykepenger – Selvstendig næringsdrivende kan søke om sykepenger dag 4

Selvstendig næringsdrivende har i utgangspunktet ikke rett til sykepenger de første 16 kalenderdagene regnet fra og med den dagen vedkommende ble syk, med mindre den selvstendig næringsdrivende har tegnet forsikring. I forbindelse med coronaviruset blir disse dagene redusert til 3. En som er selvstendig næringsdrivende og som er sykmeldt på grunn av korona, kan nå søke om sykepenger etter dag 4 i stedet for dag 17. Dette gjelder hvis vedkommende er smittet, mistenkt smittet eller i pålagt karantene.

På NAV kan du lese om søknadsprosessen, levere egenmelding og søke om sykepenger.

Sykepenger - Arbeidsgiver får refundert sykepenger for dag 4-16 av arbeidsgiverperioden

Vanligvis betaler arbeidsgiveren de første 16 dagene av sykefraværet, kalt arbeidsgiverperioden. Nå er det gjort et unntak for sykefravær som gjelder koronaviruset. Fra 16. mars får arbeidsgivere refundert sykepenger for dag 4-16 av arbeidsgiverperioden når sykefraværet skyldes korona.

På NAV kan du lese om søknadsprosessen og søke om refusjon.

Permittering – Ansatt i eget AS kan permittere seg selv med mer enn 80%  

Ansatte i eget aksjeselskap anses som arbeidstakere og har normalt rett til dagpenger ved permittering. Hvis du som eneste ansatt i eget aksjeselskap permitterer deg selv med en permitteringsgrad på mer enn 80 prosent, oppstår det fort tvil om selskapet gjør det som kan forventes for å skaffe fremtidige arbeidsoppdrag og redusere behovet for permittering. Om all aktivitet opphører, kan situasjonen fremstå som en avvikling av driften mer enn en midlertidig driftsstans. NAV opplyser imidlertid at sett i lys av de spesielle omstendighetene coronaviruset medfører, kan man søke NAV om dagpenger også hvis permitteringsgraden er 100 prosent, så vil spørsmålet bli vurdert individuelt.

Permittering – Arbeidsgiverperioden redusert

Den alminnelige arbeidsgiverperioden på 15 lønnspliktdager (dager hvor arbeidstaker normalt skulle ha vært i arbeid) er endret. Arbeidsgiverperioden er redusert fra 15 til to dager. Disse to dagene skal arbeidsgiver utbetale full lønn. Etter dette dekker staten lønn fra og med dag 3 til og med dag 20 med full lønn, likevel oppad begrenset til 6 G. Endringen trådte i kraft fra og med 20. mars 2020.

Permittering – Arbeidstakere får «full lønn» i 20 dager ved permittering

Permitterte ansatte skal få «full lønn» (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering. Arbeidsgiver dekker de to første dagene. Staten dekker utgiftene fra dag 3 til 20.

Permittering - Dagpengeregelverket – Flere endringer

Fra 20. mars 2020 er det foretatt flere endringer i dagpengeregelverket:

  • Dagpenger skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3 G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G.
  • Inntektsgrensen for rett til dagpenger reduseres fra 1,5 G til 0,75 G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder.
  • Permitterte slipper å vente tre dager for rett til dagpenger som følge av at bestemmelsen om tre dagers ventetid oppheves.
  • Lovens krav om redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent.

Her kan du lese mer om permittering og endringene knyttet til permittering,

Her kan du lese spørsmål og svar i forbindelse med permittering.