Nyhet

Våre koronauttalelser blir hørt

Med høringsfrister ned mot 24 timer er det utarbeidet og levert en lang rekke høringsuttalelser, der våre dyktige tillitsvalgte har bragt sin ekspertise inn i lovgivningsprosessene.

Advokatforeningens lovutvalg har stått på under korona-pandemien og levert mange høringsuttalelser, ofte med svært korte frister. Her er noen av gjennomslagene:

Koronaloven

Advokatforeningens høringsuttalelse til det opprinnelige forslag til koronalov, bidro til viktige endringer som begrenset regjeringens krisefullmakter. I forbindelse med at koronalovens varighet skulle forlenges utover 27. april, førte Advokatforeningens innspill til at det fremgår at forskriftene som gis ikke kan «begrense grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper eller domstolenes uavhengighet».

Les Advokatforeningens høringsuttalelse til det opprinnelge forslaget.

Les Advokatforeningens høringsuttalelse til forslaget om forlengelse av varigheten

Fjerning av meddommere i tingretten og reduksjon av meddommere i lagmannsretten

Et forslag om å redusere antall meddommere i lagmannsretten fra fem til tre, samt å kunne sette rett i tingretten uten meddommere i det hele tatt, ble sendt på høring etter forslag fra Domstoladministrasjonen. Advokatforeningen gikk sterkt imot begge forslagene, og de ble trukket tilbake. Dagens meddommerordning bestod.

Les Advokatforeningens høringsuttalelse

Skriftlig behandling i Høyesterett

Regjeringen hadde i midlertidig forskrift vedtatt at Høyesterett kunne beslutte at anke over dom i straffesak skal behandles skriftlig. Advokatforeningen mente det ikke var grunnlag for å vurdere skriftlig behandling kontra fjernmøte annerledes for Høyesterett enn for de øvrige domstolene. I tråd med Advokatforeningens innspill ble det innført et samtykkekrav da midlertidige prosessregler skulle vedtas som lov.

 Les Advokatforeningens innspill

Teknologinøytrale boliglover

I forlengelse av de midlertidige koronatiltakene, foreslo Regjeringen å innføre permanente regler om teknologinøytrale boliglover. Selv om Advokatforeningen generelt stiller seg positiv til en modernisering av boliglovgivningen ved at det i større grad åpnes for elektroniske løsninger, var det prinsipielt viktig at slike endringer ikke ble forslått vedtatt permanent - etter én ukes høringsfrist i en krisesituasjon. Advokatforeningens høringssvar bidro til at departementet ikke gikk videre med forslaget.

Les Advokatforeningens høringssvar

Karantenehotell

Regjeringen fastsatte 6. november 2020 krav for alle innreisende, med enkelte unntak, om opphold på karantenehotell under innreisekarantenen. Ordning med karantenehotell er et svært inngripende tiltak for innreisende idet det innebærer en faktisk internering av personer ved ankomst til Norge, og utfordrer helt grunnleggende rettigheter som retten til bevegelsesfrihet, privatliv og familieliv. I forbindelse med at saken kom til behandling i Stortinget gikk foreningen sterkt imot ordningen og uttalte blant annet at forslaget ikke oppfyller kravene til «klarhet, tydelighet, nødvendighet og forholdsmessighet som stilles til lovgivning og fullmaktshjemler». Foreningens innspill førte blant annet til at Regjeringen innførte et viktig unntak: personer som har et annet formål med oppholdet enn arbeid eller oppdrag og kan dokumentere at de har et annet egnet oppholdssted for karantene, må nå ikke på karantenehotell. Egenandelen for opphold på karantenehotell ble også betydelig redusert.

Les Advokatforeningens høringsuttalelse om karantenehotell fra 27. november

Les Advokatforeningens høringsuttalelse om karantenehotell fra 11. desember