Nyhet

Advokatforeningen inn i skattesak om domstolsprøving

Advokatforeningen har inngitt skriftlig innlegg i en sak som nylig er anket til Høyesterett. Innlegget gjelder domstolenes adgang til å prøve nye rettslige anførsler i skattesaker.

I en sak som gjelder gyldigheten av kjennelse avsagt av klagenemnda for oljeskatt, har lagmannsretten etter Advokatforeningens syn lagt til grunn en for snever forståelse av hva domstolene kan realitetsbehandle.

I rettspraksis er det tidligere slått fast at skattyter fritt kan fremsette nye rettslige anførsler under domstolsbehandlingen, forutsatt at den rettslige anførselen er knyttet til opplysninger som har vært fremlagt for skattemyndighetene. Ved lagmannsrettens avgjørelse innsnevres derimot muligheten til å få realitetsbehandlet nye anførsler ved domstolsprøvingen av skattevedtak, anfører Advokatforeningen. En slik innsnevring kan lede til at domstolene i større utstrekning vil måtte opprettholde materielt sett uriktige skattevedtak. Skattyters adgang til å fremsette nye rettslige anførsler er dermed en sentral rettssikkerhetsgaranti, fremholder foreningen.

I innlegget anfører Advokatforeningen at lagmannsrettens syn på adgangen til å fremsette nye rettslige anførsler i skattesaker er både i strid med tidligere høyesterettspraksis og grunnleggende prinsipper i norsk skatteforvaltningsrett. Hvis lagmannsrettens dom blir rettskraftig, vil det oppstå tvil om adgangen for domstolsprøvingen av vedtak i skattesaker er innskrenket.

Det var Advokatforeningens lovutvalg for skatterett som tok initiativ til at foreningen skulle inngi innlegget. Lovutvalget består av Cecilie Amdahl (Schjødt), Andreas Bullen (Wiersholm), Daniel Markus Hermod Herde (Deloitte), Runar Nordby Johnsen (Adviso), Marius Grana Noss (Hoffmann Thinn) og Eyvind Sandvik (Arntzen de Besche). Andreas Bullen er prosessfullmektig for foreningen.

Høyesteretts ankeutvalg har p.t. ikke tatt stilling til om saken skal tas opp til behandling.

Lagmannsrettens dom – LB-2018-156796 – kan leses på Lovdata (krever innlogging).