Nyhet

Karantene-forslag må sendes tilbake

Regjeringen har fremmet forslag om endringer i smittevernloven som skal gi et klart hjemmelsgrunnlag for å kunne pålegge isolering og begrensninger i bevegelsesfriheten. Advokatforeningen mener at forslaget må få en fullstendig ny gjennomgang

Lovforslaget er ment å gi en ny og tydeligere hjemmel for å kunne pålegge isolering eller begrensninger i bevegelsesfriheten for bekreftet smittede personer og for personer som kan antas å være smittet (smittekarantene). Slike tiltak har i dag hjemmel i den særlige fullmakten til Kongen i smittevernloven § 7-12.

Lovforslaget gir hjemmel til å fastsette forskrifter om isolering og smittekarantene. Etter Advokatforeningens syn er hjemmelen svært vid og mangler klare kontrollmekanismer.

Advokatforeningen mener departementets høringsfrist på to dager er svært kritikkverdig. Verken Advokatforeningen eller øvrige høringsinstanser fikk mulighet til en grundig gjennomgang av forslaget. At loven er ment å vare «midlertidig» i to år, til 20. juni 2022, gjør det desto viktigere at forslaget sendes på høring med ordinær høringsfrist.

Endelig bør ikke en «midlertidig» lov gis en virkning på hele 2 år. Med de innvendinger som er fremkommet, ville det være mer naturlig å avgrense lovens virketid til den tiden det tar å gjennomføre et grundigere lovforarbeid, typisk noen måneder.

I forbindelse behandlingen i Stortinget ba Advokatforeningen om at forslaget underlegges en fullstendig ny gjennomgang.

Les helse- og omsorgsdepartementets forslag: Prop. 130 L (2019–2020) Midlertidige endringer i smittevernloven (hjemmel for forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet mv.)

Les hele Advokatforeningens skriftlige innspill til Stortingets helse- og omsorgskomité