Nyhet

Anbefaling – etiske regler – parallelle oppdrag i auksjonsprosesser

Advokatforeningens hovedstyre har gitt en anbefaling knyttet til reglene om interessekonflikt ved auksjonssalg av virksomheter

På bakgrunn av en henvendelse med spørsmål om det vil være i strid med reglene om interessekonflikt at et advokatfirma bistår flere potensielle kjøpere ved auksjonssalg av selskap, vedtok hovedstyret en anbefaling om spørsmålet 24. april 2020.

Problemstillingen var før hovedstyrets beslutning på bred høring i Advokatforeningen, hvor det blant annet ble mottatt innspill fra flere advokatfirmaer. Spørsmålet har også vært drøftet av etikkutvalget.

Anbefalingen legger til grunn at det i utgangspunktet og som hovedregel ikke er adgang til å representere to eller flere kjøpskandidater i en auksjonsprosess.

Fra konklusjonen hitsettes:

«Problemstillingen er om det kan det gjøres unntak på bakgrunn av samtykke fra klientene. Samtykkebestemmelsen er unik for Norge og enkelte andre land, og bestemmelsen må utøves med varsomhet. Hensynet til klientenes interesser må være avgjørende og et samtykke må ikke gå på bekostning av advokatfirmaets uavhengighet. Misbruk av bestemmelsen vil påvirke ikke bare tilliten til advokatfirmaet selv, men til advokatstanden som sådan.

Ved vurderingen av om samtykke kan innhentes og om samtykket er tilstrekkelig, må de forhold som er nevnt over vurderes, herunder:

  • at det er i klienten /de involverte klienters interesser og ikke advokatfirmaets eget ønske om å kunne bistå flere klienter,
  • samfunnets syn på interessekonflikter og forventninger om at advokater holder en høy etisk standard for å ivareta lojalitet, uavhengighet og integritet,
  • hvorvidt det overhodet er mulig å avgi et informert samtykke hensett til ulike scenarier som kan inntreffe, og
  • om de foranstaltninger som er iverksatt for å sikre konfidensialitet er tilstrekkelige og i tråd med klientenes forventninger.

Selv om man har fått samtykke, er advokatene avskåret fra å ta oppdraget dersom advokatenes plikt til lojalitet eller fortrolighet overfor klientene eller advokatenes plikt til uavhengighet derved blir brutt. Det må foretas en konkret vurdering i hver sak. For at samtykke skal være gyldig, må det ha blitt avgitt på bakgrunn av fullstendige opplysninger fra advokatene om hva interessekonfliktproblemet består i.

Det skal svært mye til for at vilkårene for å påta seg et oppdrag som innebærer dobbeltrepresentasjon av klienter med motstridende interesser, anses oppfylt, og særlig i en «finalerunde» i en auksjonsprosess. Hvis man er i tvil om kjerneprinsippene kan bli brutt og/eller i tvil om klientenes mulighet til å gi et opplyst samtykke, bør man avstå fra å påta seg oppdraget, jf. Regler for god advokatskikk punkt 3.2.5 annet ledd.

Adgangen til å bistå i situasjoner med dobbeltrepresentasjon på bakgrunn av samtykke vil således være snever og unntaksvis. Av hensyn til advokaters tillit i samfunnet vil det ikke være ønskelig at det utvikler seg en markedspraksis der store advokatfirmaer rutinemessig bistår flere klienter i auksjonsprosesser.»

Les anbefalingen her.