Nyhet

Meddommerne kan ikke ofres som smitteverntiltak

Advokatforeningen mener at Domstolsadministrasjonens smittevernveileder gjør det fullt ut mulig å gjennomføre straffesaker etter gjeldende prosesslovgivning – med meddommere.

I høringsbrev av 22.4.2020 med høringsnotat fra DA foreslås foreslås det endringer i prosesslovgivningen, begrunnet i et behov for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19. Det sentrale i forslaget er å fjerne meddommere i enkelte straffesaker for tingretten, og å redusere antall meddommere i visse sakstyper for lagmannsrettene.

Advokatforeningen opplever at DAs smittevernveileder gjør at det er fullt ut mulig å gjennomføre straffesaker etter gjeldende prosesslovgivning – med meddommere. Lekmannsinnslaget i straffesaker utgjør en helt sentral rettssikkerhetsgaranti i Norge. Advokatforeningen viser til de samme forarbeidene som DA gjør i sitt lovforslag, som oppsummerer betydningen lekdommerelementet har hatt og skal ha videre for å sikre demokratisk kontroll med rettsvesenet, øke tilliten til domstolene og styrke kvaliteten og rettssikkerheten i domstolenes saksbehandling og avgjørelser, jf. bla NOU 2011:3 punkt 8.3.

Advokatforeningen mener at helt sentrale rettssikkerhetsgarantier må opprettholdes på tross av smittesituasjonen. Rettens innslag av lekdommere er en slik garanti. Derfor skiller forslaget om å fjerne og redusere antall lekdommere seg avgjørende fra øvrige tiltak for å avhjelpe konsekvensene av COVID-19 utbruddet – tiltak som Advokatforeningen i det alt vesentlige har vært positive til.

Les hele høringsuttalelsen fra Advokatforeningen her

Les mer om DAs smittevernveileder