Nyhet

Midlertidige prosessregler: Advokatforeningen med innspill til Stortinget

Stortinget behandler nå Prop. 94 L (2019–2020) Midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket. Advokatforeningen har kommet med innspill på to punkter.

Advokatforeningen har tidligere levert høringsuttalelse om reglene i forbindelse med at de ble forskriftsfestet i slutten av mars. Da det ble åpnet for skriftlige innspill i forbindelse med lovfestingen i Stortinget, tok Advokatforeningen opp to viktige forhold: behovet for forsvarer ved avvikende prosessformer, og behandlingen av anker i Høyesterett.

Oppnevning av forsvarer

Forsvarer må etter vårt syn oppnevnes før partenes uttalelse om fjernmøte etter utkastet § 3 innhentes. En kan ikke forvente at en part i straffesak som ikke er representert ved forsvarer vil ha forutsetninger for å få frem eventuelle innsigelser til fjernmøte og/eller skriftlig behandling på en tilfredsstillende måte.

For at grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper skal ivaretas ved de avvikende prosessreglene, er det etter Advokatforeningens oppfatning påkrevd at det i slike saker alltid oppnevnes forsvarer etter straffeprosessloven § 100 (2), selv om tiltalte i utgangspunktet ikke hadde krav på advokat.

Ankeforhandlinger i Høyesterett

Det foreslåtte lovutkastet legger opp til ulik behandling av straffesaker i underrettene, og i Høyesterett. For underrettene skal skriftlig behandling være en subsidiær løsning, mens Høyesterett har en videre adgang til å velge slik behandling.

Advokatforeningen mener at fjernmøter ivaretar grunnleggende rettsikkerhetsgarantier i betydelig større grad enn skriftlig behandling. Vi mener derfor at skriftlig behandling kun bør være aktuelt dersom det er umulig eller uforholdsmessig byrdefullt å gjennomføre fjernmøte. Selv i de tilfeller der domstolen ikke har tilgjengelig ordinært videokonferanseutstyr, er det i dag praktisk mulig å gjennomføre forhandlinger ved fjernmøte gjennom domstolenes virtuelle møterom – med vanlige datamaskiner. Disse vilkårene mener vi bør gjelde likt for alle rettsinstanser, også for Høyesterett.

Les vårt innlegg til Stortingets justiskomité i sin helhet.