Nyhet

Advokatforeningens innspill til Stortinget om koronaloven

Advokatforeningen har etter forespørsel fra Stortinget sendt inn merknader til regjeringens forslag til koronalov.

I sitt brev av 20. mars 2020 råder Advokatforeningen Stortinget til ikke å vedta forslaget i den form det er presentert av regjeringen i Prop. 56 L (2019-2020).

Advokatforeningens hovedsynspunkter kan oppsummeres slik:

  • Det foreliggende forslaget er både grunnlovsstridig og går lenger enn nødvendig.
  • I den grad man kan identifisere behov for regelendringer på enkelte felt/sektorer, som ikke kan gjøres via eksisterende hjemler i smittevernlovgivningen og annen lovgivning, bør disse forelegges Stortinget som lovforslag.
  • I den grad det er behov for å gi regjeringen nye fullmakter, bør slike fullmakter være positivt avgrenset og konkretisert til særskilt identifiserte områder.
  • Stortinget bør organisere sin lovgivningsfunksjon på en slik måte at den kan ivaretas også i den rådende situasjonen, om nødvendig med egne prosedyrer for koronarelaterte hastesaker.

Uttalelsen er behandlet av foreningens hovedstyre, som i sitt arbeid med saken har fått innspill fra foreningens lovutvalg. Lovutvalgene består av tillitsvalgte advokater med ekspertise innen ulike rettsfelt. Hovedstyret fikk innspill fra følgende utvalg: arbeidsrett, bygningsrett og reguleringsspørsmål, europa- og konkurranserett, forvaltningsrett, IKT og personvern, sivilprosess og voldgift, velferdsrett og menneskerettsutvalget.

Advokatforeningens uttalelse av 20. mars 2020 kan leses her.