Nyhet

Rett til offentlig salær ved avlyste rettsmøter

Korona-epidemien har ført til at landets domstoler har avlyst eller utsatt en rekke saker. Det medfører et inntektsbortfall som advokatene skal ha dekket.

Alle søknader om salær ved avlysning eller utsettelse av rettsmøte eller bortfall av oppdrag bes rettet til den aktuelle domstol. Er advokat salærberettiget etter salærforskriften eller stykkprisforskriften kan man ha rett til salær ved avlysning eller utsettelse av rettsmøter.

To typer tap dekkes av salærforskriften § 11:

  1. Tap knyttet til saksforberedelse som allerede er gjort, jf salærforskriften § 11 fjerde ledd
  2. Tap knyttet til deltakelse i det avlyste eller utsatte rettsmøtet, jf § 11 første til tredje ledd

Reglene etter punkt 1 gjelder uavhengig av hvor lang tid før rettsmøtet saken ble avlyst.

Reglene etter punkt 2 for tap av salær knyttet til deltakelse i selve rettsmøtet gjelder kun når dette skjer tre virkedager eller færre før møtets første dag, jf. salærforskriften § 11 sjette ledd. Meddeles rettsmøte avlyst på en fredag, vil man kunne få dekket tap for rettsmøter som skulle finne sted den påfølgende mandagen, tirsdagen eller onsdagen.

Rett til tapsdekning gjelder uansett om rettsmøtet, om det hadde blitt gjennomført, skulle vært fakturert etter stykkprisforskriften eller salærforskriften.

For nærmere vilkår og satser for utbetaling, se salærforskriften § 11.